HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 28

JPEG (Deze pagina), 759.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

18 ‘
gende verschijnselen op, die bij onderzoek onbeteekenend blij-
ken? Is ook onkunde aan de zijde der bijstand vragenden
niet meermalen oorzaak van onherstelbaar en noodlottig ver- `r
zuim, door het te laat inroepen van deskundige hulp?
lntusschen wordt eene reeks van klachten tegen de genees- l
kundigen ingebracht. Zij zijn minder heusch in de bejegening
der lijders, ruw bij hunne behandeling, of weigeren somtijds
de noodige hulp , zij laten de patienten op hun spreekuur in .a
regen en wind op straat wachten, of helpen hen niet in de jl
spreekkamer maar in de gang, schrijven ten bate van den jj
fondsapotheker geene of waardelooze geneesmiddelen voor, dwin-
gen, waar zij aan meer dan één fonds verbonden zijn, de l
leden van het eene in het andere over te gaan, indien zij ·
daarin voor zich zelven gemak of voordeel zien, hunne visites
hebben dikwijls te zeldzaam plaats of wel, zij veronachtzamen g
den zieke geheel; zoo vermeldt het verslag der Staats-commissie
van arbeids-enquête , bladz. 6, dat een geneesheer zes weken
wegbleef na zijn eerste bezoek bij een zieke, die intusschen
overleed. Toen de bode om het doodbriefje kwam, zeide de J
eerstgenoemde: .vo ja, ik heb dat kind geheel vergeten.” De E
vader had intusschen voor eigen rekening een anderen doctor
geraadpleegd. Q
Ook over den fondsapotheker wordt geklaagd. De genees-
middelen worden slordig afgeleverd, onachtzaam en ­­- het j
is werkelijk voorgekomen! -­- met baatzuchtige bedoeling l
onjuist gereed gemaakt, zij zijn van middelmatige of slechte ·
qualiteit, er moet te lang op gewacht worden of zij worden l
traag bezorgd , ’t apothekersbedienden-personeel bejegent de
busleden onhebbelijk, enz.
Moge in deze beweringen geenszins alles overdrijving of on-
waarheid genoemd worden, voorzeker zal bij eene billijke be-
oordeeling der geopperde grieven, dikwijls veel van haar we-
zenlijke beteekenis, bepaaldelijk in algemeen toepasselijken zin,
wegvallen. j
De verhouding tusschen fondsmedici en apothekers is over