HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 27

JPEG (Deze pagina), 751.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

1 ,__ ,,........“.- .,.....-­­-..- ...,r, mvv,- .`., ,,,,,,.,.. _ , ,,,,-,,,.....,.._ ,.Y, ,,,,...,,,..-,..7..,.-i.­ _,< _.
I ci ‘ ·
i r-
{ 17
E de bode eene goede bezoldiging per lid en per week, dan be-
j staat voor hem dit belang niet en is wellicht het bedrag van
* de jaarlijksche schadepost voor onbetaalde premiën nog aan-
j zienlijk grooter.
[ 3. Deskundigen.
j, Behoort het in ’t algemeen tot de roeping des geneesheers
· de plichten te betrachten van humaniteit en toewijding aan
zijne dikwerf moeielijke taak, de fondsdoctor vindt zeker hier-
toe ruimschoots de gelegenheid; en zulks geldt ook van den
-apotl1eker. Beiden toch zijn als wetenschappelijk gevormde
F mannen gehouden tot het volledig en gemoedelijk toepassen
i hunner kennis en kunst , waar en bij wie deze rechtmatig worden
l ingeroepen. Hebben zij zich derhalve, op welke voorwaarden
j dan ook , aan eenig ziekenfonds verbonden, zoo zijn zij zedelijk
l verplicht tot de getrouwe naleving der aangegane overeenkomst.
i Waar zulks niet wederkeerig aan de zijde van het fondsbestuur
i geschiedt, of waar de naleving hunner verplichting hun te be-
g zwarend mocht zijn, behooren zij de gesloten verbintenis af
;l te breken, en in geen geval den fondspatient door soortge-
lijke wanverhouding te doen lijden.
Het is echter niet zeldzaam dat de geneesheer, allengs tot
j een ruime praktijk in meer gegoede kringen gekomen , de be-
. trekking van fondsdoctor , waarmede hij zijn loopbaan begon,
‘ blijft aanhouden , wat somtijds aanleiding geeft dat hij deze
‘ laatste niet naar behooren kan waarnemen. Hierdoor ontstaan
· botsingen met fondspatienten en -besturen, die niet altijd on-
t gegrond mogen heeten.
Men kan toch het ongetwijfeld meermalen voorkomend on-
noodig of ontijdig of te vaak inroepen van den raad of de
hulp der fondsgeneesheeren allicht te hoog aanslaan. ls het
feit dikwijls niet verklaarbaar en verschoonbaar tevens, bij den
lijdcr of zijne betrekkingen, wie hij lief en dierbaar is, dat
bijstand wordt gevraagd waar men die hoopt te zullen vinden?
V Treden niet nu en dan voor den leek schijnbaar gevaardrei­
2