HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 799.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

‘ I
x
` 2
16 (
om nietige of volstrekt geene redenen tot een ander over. g
Den apotheker verwijten zij waardelooze geneesmiddelen te j
leveren en zijn nalatig in het opvolgen van ’s dootors voor- ’
schriften en in het gebruik der medicijnen.
Dat veel van dit alles ook bij de mingegoede leden niet
zeldzaam is , valt niet te ontkennen; zij roepen niet tijdig Op
het daartoe vastgestelde morgenuur de verlangde geneeskundige P
hulp in; onttrekken zich te vroeg aan de behandeling; gaan {
in strijd met het gegeven voorschrift des geneesheers uit en
laten hem zoodoende eene vergeefsche visite maken; zijn onge-
duldig of tegenstrevend , enz.
Dergelijke feiten zouden minder voorkomen , indien het ver- j
eisehte gevoel van wederkeerige verplichting tusschen deskun­ i
digen en fondsleden bij de laatsten meer bestond. Wij laten in
het midden of eene betaling voor buitengewone visites - bijv.
zi dringend ,” uherhaaldelijk,” of »/ontijdig” verlangd - aan- l
prijzing verdient. Deze zou in ieder geval bij de mingegoeden i
laag moeten zijn , ten einde geen oorzaak te worden dat wer- l
kelijk noodige bijstand te laat of niet werd ingeroepen.
Wanbetaling heeft bij de leden niet altijd plaats uit onver­ rl
mogen , doch ook wel uit onwil of met opzet. Eerlijke lie-
den , ’s winters achterstallig geraakt , halen dit des zomers wel
weder in , doch daar door de groote mededinging slechte be-
talers meestal toch gemakkelijk in een concurreerend fonds ·
worden opgenomen , zijn er die hier dadelijk hun voordeel `
mede doen , na in een ander schuld te hebben gemaakt; zij '
herhalen dit zelfs meermalen en blijven intusschen al dien tijd ’
zonder betaling recht behouden op hulp. i
Dat wanbetaling overigens veelvuldig voorkomt , blijkt o. a.
hieruit: dat in zeker ziekenfonds gemiddeld 10 °/0 der leden
jaarlijks wegens dit feit werd geroyeerd; zulks kwam voor in
een fonds dat aan boden percentsgewijs van de door hen afge-
dragen premiegelden beloont. Deze heeft er dus belang bij,
geen of zeer weinig crediet te verleenen; althans waar hij de
zekerheid der teruggave van het voorgeschotene mist. Geniet V