HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 25

JPEG (Deze pagina), 750.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

gj _ _, v ,____, _ _, _ ,,,. in ,,_ .,,_..,, mr,,-r,.i. .q.. - J ..
15
Bij de dikwijls ook in andere richting werkende fondsen ,
met een geheel belangeloos doch volstrekt buiten den kring
der leden staand bestuur, door een bezoldigd administrateur
gesteund, gelijk bij sommige Nuts-departementen, komt mo-
gelijke overwinst in den regel niet ten bate der ingeschreve-
nen - wat toch wenschelijk ware - maar wordt voor andere
doeleinden bestemd.
Bij vele onderlinge ziekenfondsen van werklieden- of vak-
vereenigingen , of van andere groepen der mingegoede volks-
klasse bestaat mede een onbezoldigd bestuur , door en uit de
leden gekozen , met een gesalarieerd secretaris-boekhouder.
Maar door het gemis van deskundigen daarin, worden dusda-
nige instellingen onttrokken aan medische en pharmaceutische
contröle; ondanks de overigens meestal goede verhouding tus-
schen de, wel eens uit beperkt ontwikkelden bestaande bestu-
1·en en het personeel van deskundigen, bij dergelijke fondsen
werkzaam, is zulks meestal niet zonder bezwaar.
2. Leden.
Onder de grieven tegen de fondsleden wordt aangevoerd
dat zij niet zelden te hooge eischen aan de hen behandelende
geneesheeren stellen , wat vooral uitkomt bij dezulken , die de
reeds vermelde /zextra-premie” betalen; zij verlangen eene keu-
rige verpakking en ruimschoots genot van geneesmiddelen ,
ook waa1· de docto1· dit niet noodzakelijk acht, of zonde1· dat
hij een recept tot herhaling er van heeft voorgeschreven; bij
de minste ongesteldheid roepen zij, niet zelden des avonds
i laat of des nachts, ’s doctors hulp in. Ook begeeren zij het
X bezoek des geneesheers aan huis, zelfs als hunne ongesteldheid
hun toelaat volgens den eisch van het reglement, op zijn
spreekuur te komen. En bij dit alles doet de vooi· hen toch
steeds geringe weekpremie, hun soms wantrouwen koeste-
ren in de verkregen hulp of voorgeschreven medicijnen; zij
verdenken of beschuldigen den geneesheer van verwaarloozing,
te vluchtig bezoek en onderzoek de1· zieken en gaan dikwijls