HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 779.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

14i
volstrekt geen hinderpaal om als lid te worden toegelaten. Nog
erger wordt het misbruik, waar tegen verhoogde premie zoo-
genaamde z/extra bediening"` wordt verleend. Zoo is gebleken,
dat in een onzer groote steden in 1887, onder 41332 leden
van verschillende ziekenfondsen, met 36371 kinderen beneden
den 16- of 18jarigen leeftijd, 1600 waren, die van dit voor
hen vernederende voorrecht gebruik maakten. Hierbij kwamen
er voor die in den hoofdelijken omslag voor een belastbaar
inkomen van 5- tot 6000 gulden waren aangeslagen; die tot
hooge maatschappelijke kringen behoorden of in het bezit waren
van adellijke titels. Evenwel wordt van de uextra-bediening"
ook gebruik gemaakt door vele personen uit den middelstand,
die strikt genomen niet in een ziekenfonds voor mingegoeden
tehuis behooren, doch tegen eene verhoogde premie van de
voorrechten wenschenl te genieten, welke hun door zoodanige
regeling worden aangeboden. Deze voorrechten bepalen zich
hoofdzakelijk tot eene xxmeer gedistingeerde behandeling ,’° doch
het grootste deel hunner verhoogde eontributies komt ten bate
der Directie. De doctoren en apothekers genieten er een zeer
gering aandeel van en bovendien verliezen de hier besproken
leden bij de bovenbedoelde fondsen het recht op geldelijke uit-
keering bij ziekte.
In tegenstelling met het vorenstaande zijn er fondsen voor
mingegoeden, die terecht de leden ontslaan als zij tot meer-
deren welstand komen , of alleen personen inschrijven die bi]-
lijkerwijze niet meer dan 4h0 cent per visite in de stad kunnen
betalen , of niet meer dan f 1200,- inkomen hebben.
Of de ziekenfondsen, die ondernemingen zijn van geneeskun- I
digen en apothekers, strijden met de bepalingen van de artt. «
11 en 15 respectievelijk der wetten regelende de uitoefening
der genees- en artsenijbereidkunst (van 1 J uni 1865, staats-
bladen n°. 60 en 61) schijnt twijfelachtig; in ieder geval is
wellicht hoofdzakelijk naar aanleiding daarvan het bestuur hier
altijd opgedragen aan z. «/ondernemers,” //directeurs” of
/»boekhouders.”