HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 23

JPEG (Deze pagina), 792.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

`(
13
. die als specialiteiten werkzaam zijn zeker niet goed te keu1·en.
[ Fondsdirecteuren , vooral die voor eigen rekening werken,
1 ‘ zijn dikwijls te hoogeischend, meestal meer in hun persoonlijk
5 l belang dan ten gevalle der ingeschrevenen, en handelen wille-
= j keurig tegenover de deskundigen en leden hunner industrieele
· · j onderneming. l/Vaar de ziektekans der in °t algemeen min-
P gegoede fondsleden wegens hunne ongunstiger levensomstandig-
, heden reeds grooter is , dan die der meer in welstand verkee-
; rende bevolking, dragen de tegen eene vaste bezoldiging per
5 jaar en per lid aangestelde geneeskundigen en apothekers boven-
· dien uitsluitend den druk van de moeite en de schade, door het
, dikwijls zoo aanzienlijk vermeerderd aantal visites en recepten
· veroorzaakt, die een onvermijdelijk gevolg van heerschende
= epidemieën zijn.
· De directeuren vragen voorts van de leden terecht stipte
' betaling, maar van de medici niet zelden het voorschrijven van
i niet dure geneesmiddelen, omdat de apotheker bij het hem
‘ volgens abonnement jaarlijks per lid toegekend geldelijk bedrag
geene schade mag lijden; het behoeft geen betoog dat zulk een
. eisch meermalen onredelijk en van de zijde der medici niet
~ . voor inwilliging vatbaar moet blijken.
· Het abonnementstelsel verdient alzoo geene aanbeveling ; vooral
· ook omdat de belooning per lid der deskundigen omgekeerd
. evenredig wordt aan hunne verleende diensten of afgeleverde
l recepten.
· Sommige directies zijn veel te eenzijdig; slechts op haar eigen
voordeel bedacht trekken zij er zich weinig van aan, hoe de
leden behandeld worden, verbieden haren deskundigen soms wil-
‘ ’ lekeurig - d. i. ook zonder daartoe volgens het contract recht
te hebben - tegelijk voor andere fondsen werkzaam te zijn
en vragen niet naar moraliteit of bekwaamheid, maar slechts
naar de geschiktheid harer bedoelde titularissen, voor de door
hen bij haar fonds bekleede betrekking.
Bij zeer vele ziekenfondsen , volgens hunne reglementen feite-
lijk voor de mingcgocden bestemd, is maatschappelijke welstand