HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 806.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

jl
`(
12
i" eed hem omtrent dergelijke patienten geheimhouding oplegt en
i bovendien iedere zieke als zoodanig aanspraak heeft op zijn raad
en hulp. Dat geene zieke personen noch zij die een onzedelijk ·
leven leiden , of erkende dronkaards als leden in een ziekenfonds
worden aangenomen, is echter van het standpunt der Directie
geenszins onrechtmatig te achten; in het eerste geval toch verkrij- . j
gen zij dadelijk, in het tweede allicht in de naaste toekomst
aanspraak op dienstbetoon en uitgaven vanwege het fonds,
waarvoor zij nog geen enkele of weinig premies hebben gestort;
ook zouden de in het laatste geval bedoelde personen, op die
wijze anderen den last doen dragen van eigen fouten. Boven-
dien -- wij stipten ’t reeds aan - komt het genoeg voor,
dat de eerstbedoelden na hun herstel zich weldra als lid laten
schrappen en aldus tegen betaling van misschien slechts enkele
weekpremies, allicht geruimen tijd geneeskundige hulp en me-
dicijnen genieten: hetzij ten koste van het fonds, wanneer
dit honoreert naar gelang van gemaakte visites en verstrekte
geneesmiddelen, hetzij ten koste van de deskundigen , wanneer
deze per lid en per jaar betaald worden.
Trouwens er zijn ook gevallen denkbaar, waarin onvermogen
aanleiding geeft tot verzuim der toetreding als lid, vóór ’t .
begin eener ziekte; hier is werkelijk voor philanthropisch han-
delen eene schoone gelegenheid: van de zijde van den men-
schenvriend door het storten der geëischte inlegpremie ten
bate des lijders, van de zijde van het fondsbestuur door I
dezen , desnoods met ietwat tijdelijke verhooging van con-
tributie , nog als lid in te schrijven , met aanspraak op da-
delijke hulp.
Dat bij enkele fondsen die niet per lid en per jaar, maar ’
per recept betalen, of een eigen apotheek hebben (gelijk bijv.
sommige Nuts-fondsen), feitelijk het recht van een ziek lid,
om onder goedkeuring zijns fondsgeneesheers een ander medicus
te raadplegen verkort wordt ­- en zulks door het gereedmaken
der recepten van laatstgenoemde in hunne apotheek, of bij
‘ hunne apothekers te weigeren - is 0. a. waar ’t artsen geldt
¥ .