HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 803.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

Y
11
of apotheker hiermede in kennis te stellen; eerst na eene week
geeft de bode bedoeld lid als opnieuw ingeschreven bij den
directeur aan; ook deze neemt eene week lang den tijd om een
en ander te boeken en daarvan bericht te geven aan den
nieuwgekozen deskundige. Feitelijk is de patient alzoo niet
geroyeerd geweest, hij heeft niet opgehouden te betalen; maar
{ het geld dat voor die twee weken aan den nieuwgekozen doctor
of apotheker toekwam, is bij bode en directeur te land geko-
men. Wordt hierover geklaagd, dan verneemt men dat dit
niet anders mogelijk is, en aan de directie zulk een voor-
deeltje wel toekomt, in vergoeding voor de te weinig ont-
vangen contributie van achterstallige , geschrapte leden. Der-
' gelijke »zbuitenkansjes” komen echter niet voor in fondsen, door
een bezoldigd administrateur naar behooren beheerd.
Mede als een machtsmisbruik van ondernemers-directeuren
wordt vermeld: het willekeurig afnemen, soms bij honderdtallen
tegelijk , van bij den eenen deskundige ingeschreven leden,
ten bate van een ander geneesheer of apotheker van het fonds.
Zij willen bijv. voor zeker deel eener gemeente een deskundige
aanstellen en garandeeren hem daartoe een bepaald aantal
leden, gewoonlijk onder de op zichzelf niet onbillijke voor-
waarde, dat hij zijne medewerking aan andere ziekenfondsen
onthoudt. Deze leden worden nu eenvoudig en zonder diens
toestemming ten behoeve van den nieuwen collega ontnomen
j aan een ander medicus van het fonds, zzdie zulks” -­ naar het
j oordeel der Directie - awel missen kan.” Trouwens , de con-
currentie heeft zoowel ten deze als in verscheidene andere
opzichten , reeds betere bepalingen doen invoeren.
9 Ook het ontzeggen van verdere hulp aan hen die langer
dan een bepaald tijdsverloop zijn ziek geweest, is hoogst on-
billijk tegenover de betrokken lijders Men zou hen althans
met eene hoogere premiebetaling kunnen blijven helpen. Even-
zeer is uitsluiting der behandeling van hen, bij wie zich tijdens
het lidmaatschap z. g. zz geheime ziekten” voordoen, ongepast.
De geneesheer kan en mag zich hiertoe niet leenen, daar zijn