HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 761.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

f
8
ter, kunnen er allicht hun honorarium over ’t loopend kwartaal
of jaa1· voor een grooter of kleiner deel bij inschieten.
Erger is zulk eene opheffing van fondsen, wanneer deze ook
met andere bedoelingen werkzaam waren, bijv. als ondersteu-
nings- , begrafenisfondsen, enz. en daarbij eene voor die verschil- ,
lende afdeelingen gemengde administratie hadden; immers behoort
bij zoodanige instellingen een reservekas te bestaan, die aan de ,
eischen van goed ingerichte ziekte- of sterftetafelen, den rente-
voet enz. beantwoordt. Deze gaat alsdan, in zooverre zij aan-
wezig is, natuurlijk tot schade der belanghebbenden, verloren.
Dat bij onderlinge fondsen vermindering of verlaging der
premie voor gegeven gevallen in uitzicht wordt gesteld of wer- _
kelijk ingevoerd , kan den leden , mits zulks op degelijke
gronden berust, slechtslten voordeel zijn; dat echter tijdelijke
verhooging daar tegenover staat of staan moet , is zeer zeker
een bezwaar. Men zou daaraan wellicht tegemoet kunnen ko-
men , door het vormen eener reservekas , uit de trouwens
meestal geringe jaarlijksche overschotten. Deze laatste kan
men echter ook bestemmen voor versterkende middelen, voor
_ wat den lijder overigens nuttig kan zijn of zijn lot veraange­
namen, enz.; dit in ieder geval liever dan, zooals soms ge-
beurt, eene deeling bij het einde des jaars , of een feestje ,
waarbij ieder lid zeker bedrag ter vertering wordt toegestaan. I
Dat bij de groote fondsen van deze soort weinig gevaar
voor een deficit op de jaarrekening bestaat , kan worden
afgeleid uit de volgende schematische opgave; waarbij wordt l
- aangenomen dat in een gegeven ziekenfonds de helft der leden
gehuwd en de andere helft ongehuwd is.
Schets eener jaarrekening van ontvangsten en uitgaven _ {
bij een //ondernernersfonds.°°
Ontvangsten.
' Aan premies per week voor 500 gehuwde leden
a 12 cent ieder ...... = f 60,-
Transporteere . . . f 60,--- k