HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 749.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

T , «......«....,­<;g«.«s.<;i;e«·,v«..; .;~ .; <.. ·· r·r:;;.·@,~;.·;=·;;;.;;;,«;;r,.;;;`.. .....;¤.¤,.·ï-­-,.,» L,
7
een der hoofdgebreken van het oude stelsel: gemis aan waar-
borg voor de volledige en gelijkmatige behartiging der vaak
uiteenloopende belangen van verzekerden en deskundigen;
al. de onderlinge fondsen van werklieden- of vakvereeni­
gingen, van personen tot dezelfde kerkelijke belijdenis be-
hoorende, enz.; deze naderen hier en daar meer tot het nieu-
_ werwetsche type; toch is ook op velen van hen het sub c
genoemde hoofdbezwaar van toepassing;
i e. de nog zeldzame, welke uitgaan van coöperatieve veree-
nigingen en dezulke welke door deskundigen zijn opgericht
l met het bepaald belangelooze doel om op afdoende wijze betere
L toestanden in het leven te roepen; hier komen de beginselen
l van zelfbestuur en behartiging van aller billijke aanspraken
i meestal volledig tot hun recht.
§2. Misbruiken en gebreken.
` a. Zielmzfomisen volgens kei oude Zype.
l 1. Beheer.
Door onvoldoend of volledig gemis van toezicht, hetzij van
rijks- of gemeentewege, hetzij van eenig daartoe bevoegd col-
lege op hun richtig geldelijk beheer, laat de soliditeit dezer
instellingen dikwijls zeer veel te wenschen over en niet weinige
I zijn dan ook `in den loop der jaren, bij de sterk toenemende
{ concurrentie te gronde gegaan. Zulks geldt echter voorname-
j lijk van de kleinere; want de groote fondsen der ondernemers-
eigenaars werpen voordeelen genoeg af, om deze laatsten in
I staat te stellen steeds volledig aan hunne geldelijke verplich-
t tingen te voldoen. Waar overigens kleine onderneme1·s-zie-
I kenfondsen worden opgeheven, welke uitsluitend als zoodanig
werkzaam zijn, levert dit voor de ingeschrevenen in den regel
weinig bezwaar op; immers zij verliezen er hoogstens de laatst
I betaalde weekpremie bij , en tal van andere fondsen staan door-
j gaans met open armen gereed, hen als leden te ontvangen. De
l geneeskundigen, apothekers en boden van zulke fondsen ech-
l