HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 804.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

i . , Q
J
den loop der jaren bij vele der eerstbedoelde aan ’t licht
gekomen zijn. Ongetwijfeld heeft daartoe ook bijgedragen de
veldwinnende toepassing van een gezonden gemeenschapszin en
de opleving der beginselen van eene samenwerking , die voor
allen vruchtbaar is; van een zelfbestuur, dat de bevoorrechting
van slechts een deel der gemeenschap afdoend buitensluit.
Zeker althans is er bij de oprichting der nieuwere ziekenfond- V
sen ernstig naar gestreefd: particulier winstbejag en baatzueh-
tige willekeur tegen te gaan , waarvan in die volgens het j
oude type maar al te veel voorbeelden zijn.
In den loop der tijden bleek de meest deugdelijke grondslag i
‘ voor ziekenfondsen te zijn , dat het fonds binnen vooraf te be-
palen grenzen den zieke recht geeft op genees-, heel- en artse- i
nijbereidkundige hulp en dat daarbij zijne omgeving het `
vooruitzicht hebbe , moreel en geldelijk gesteund, den zieke i
behulpzaam te kunnen wezen; terwijl ook meer en meer het
beginsel op den voorgrond is getreden dat de geneesheer, de ·
raadsman der gezinnen behoort te zijn, die ziekten tracht te ,
_ voorkomen, en de weldadige vruchten te doen genieten welke
eene ruime toepassing der hygiëne aanbiedt.
Bij eene , trouwens zéér in ’t algemeen geldige indeeling
der eigenlijke ziekenfondsen, onafhankelijk van hun al of niet
verbonden zijn met andere instellingen , komt men tot: E
a die welke door ondernemers , als industrieele zaak , ge- I
heel ten eigen bate en onder eigen beheer worden gedreven;
deze vertegenwoordigen het echt ouderwetsehe type; j
6. die, welke door geneeskundigen en apothekers, met een
verantwoordelijk boekhouder, soms na afzondering van een ge- I
deelte voor een klein reservefonds, mede ten eigen bate worden
gedreven; ook hier treedt het oude type veelal nog op den I
voorgrond;
c. die met een volstrekt belangeloos, doch niet uit de inge-
' schreven leden voortgekomen bestuu1· , bijgestaan door een gesa- [
larieerd boekhouder; b.v. de fondsen der Nuts-departementen; j
ook deze lijden, met vele en loffelijke uitzonderingen , aan ¤
l