HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 15

JPEG (Deze pagina), 796.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

__ ­w­M•·=;­«$;.;;;»¢.x:;.·:·;·­;·v~;.·;:.·:;r:r..;­;·:;;;·.;,v.¤;,.­ «,.,..........¤=.:.-..,..,.« ~--~ W-- «.·.~.....-­,«­ ····· ,-·V,~..·;;.,s.w,...;;äy1ïz->­1;..;;;•:.¤.ï@«:;~;Tï*: ’“""""""`
Het ligt niet op onzen weg hierover uit te weiden; maar het
is een feit, dat ook de ontwikkeling der ziekenfondsen in ons
land eene soortgelijke geschiedenis heeft; dat ook hier naast
het licht, de zwarte schaduw nog voortdurend niet ontbreekt.
L Ofschoon het denkbeeld om zich uit voorzorg vereisohte
geneeskundige hulp te verzekeren , gelijk bleek, al sedert
eeuwen in toepassing is gebracht en in ons land de achttiende
reeds hare ziekenfondsen telde, dagteekent toch de meer alge-
meene oprichting dezer instellingen ook hier eerst van _de
negentiende eeuw. Aanvankelijk waren zij veelal - gelijk
trouwens het meerendeel der thans bestaande nog steeds -
van localen aard , met een vrij beperkt aantal leden; en
zulks hetzij zij uitsluitend als ziekenfondsen optraden , hetzij
. E tevens met andere bedoelingen , bijv. als ondersteunings- of
begrafenisfonds , levensverzekering­maatschappij , enz. Doch
naarmate het verzekeringswezen over ’t algemeen , ook hier
vasten voet verkreeg, hebben vele dier fondsen hun werkkring
. zoowel in omvang als in ledental min of meer aanzienlijk uit-
gebreid; verrezen er die , hetzij plaatselijk , hetzij meer i
algemeen werkend , op ruimer schaal werden ingericht; slo-
ten en sluiten zich, vooral in de grootere steden nog voort-
durend, bij de toenemende concurrentie meerdere kleine fond-
sen onder dezelfde administratie aaneen, ten einde aan invloed
en weerstandsvermogen tegen over de grootere te winnen , of
losten zich in deze laatsten op; naast diegene echter welke
hare leden bij duizenden tellen is het getal der kleinere nog
aanmerkelijk groot.
De ziekenfondsen opgericht in den lateren tijd dragen over
Q ’t algemeen een verschillend karakter met die van vroegeren
datum. Men zou ze van elkander kunnen onderscheiden in twee
typen: omlerweáscáe - met het belang der ondernemers - en
aéeuwerzueiscáe - met het belang der verzekerden op den voor-
grond - en daarbij het besluit gewettigd achten , dat deze
_ laatste zijn ontstaan ten gevolge der talrijke misbruiken en
SI gebreken, zoo wat organisatie als beheer betreft, welke in
E
E