HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 781.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

i A. De eigenlijke ziekenfondsen.
§ 1. Voorafgaande opmerkingen.
Om bij de groote verscheidenheid welke in de inrichting en L
werkingswijze der eigenlijke ziekenfondsen bestaat , een ietwat
duidelijk inzicht te doen verkrijgen , omtrent de vele niet zelden
grove gebreken, waaraan een belangrijk deel daarvan meer of
minder lijdt, willen wij trachten in breede trekken een beeld
te ontwerpen van het geheel dezer instellingen, gelijk zich dit
ten onzent vertoont.
Naar hun oorsprong rusten de ziekenfondsen in °t algemeen
werkelijk op philanthropischen en godsdienstigen grondslag.
Medegevoel met den lijdenden , behoeftigen evenmensch , nei- .
ging en drang om daaraan uit humaniteit en plichtbesef troos-
tend en helpend te gemoet te komen, zijn door alle tijden
heen sieraden geweest van ons geslacht; al droeg het kerkelijk
of wettelijk verplichte hulpbetoon op verre na niet steeds, of ,
overal, een liefderijk of vrijgevig karakter. In de middeleeu-
wen reeds traden bij velerlei gilden , op uiteenloopende wijze
voorzorgsmaatregelen in het leven , ook tot ondersteuning en
verpleging van zieke medeleden; als zoodanig waren deze de
vroegste dragers van het beginsel der assurantie en verschei-
dene thans nog bestaande ziekenfondsen zijn uit de gilden
ontsproten Toch is het verzekeringswezen in zijne volle ont-
wikkeling een kind van den nieuweren tijd; en hoe groot ook
op dit gebied de macht is van het kleine , wat sterk geheel
er uit die welbestuurde samenwerking van vele , ieder op
zich zelf weinig beteekenende krachten kan geboren worden , Q
heeft de ervaring vooral dezer eeuw , door goede voorbeelden
ook in ons vaderland eerst afdoend en verblijdend bewezen.
Evenmin als elders trouwens , is ten onzent de verbazende
I en weldadige uitbreiding van het verzekeringswezen in allerlei
richting , zonder schokken en mislukte proefnemingen, of het _
volgen van betwistbaar deugdelijke exploitatieregelen geschied. EI
I
E
I