HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 810.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

I
2
. af te zonderen, waarvoor hulp en steun bij ziekte wordt ge- I
I waarloorgd: daglooners , ambachtslieden , fabrieksarbeiders , dienst-
boden en dergelijke personen alsook de minbezoldigde onder- 4
geschikten op kantoren, in magazijnen en winkels; rijks- en _
gemeente-beambten, gepensionneerden van minderen rang .....
j in één woord: allen, die van een zéér beperkt inkomen moeten
leven en niet zelden daarenboven met een groot gezin zijn V
belast, vormen den breeden zoom der bevolking, voor wie dus-
danige - goed ingericht en nauwkeurig beheerde -­ instel-
lingen onmisbaar zijn. Of deze bovendien, mits onder ge-
wijzigde voorwaarden van contributie als anderszins, ook voor
den zoogenaamden ukleinen middelstand” doelmatig en alzoo
wenschelijk mogen worden geacht, is eene vraag, waarop later
wordt teruggekomen. ,
Staan de hier te bespreken vereenigingen dus geheel en al
buiten het gebied der oflicieele, burgerlijke of kerkelijke armen- I {
zorg, ook dat der philanthropie behoort er strikt genomen,
vreemd aan te zijn. Voorzeker! menschlievend hulpbetoon komt ,,
I ook aan velen van haar zeer waardeerbaar ten goede. Zoo .
wordt bij de ziekenfondsen der Nuts-departementen in den regel,
en ook wel bij andere toezicht en beheer gratis, of tegen zeer
geringe vergoeding met de meeste zorg uitgeoefend; de vaak
positief en doorgaans betrekkelijk geringe bezoldiging der aan
de fondsen verbonden genees- en artsenijbereidkundigen , belet j
hun niet, meestal met voorbeeldige toewijding en belangeloos- J
heid hunne geenszins altijd gemakkelijke of aangename en loo- y
nende taak te vervullen; vooral bij de ondersteuningsfondsen I
dragen begunstigers en eereleden meermalen krachtig bij tot
hunne instandhouding of hun bloei; enz. è
Doch hetzij als industrieele, hetzij als onderlinge of coöpe-
ratieve onderneming, ieder ziekenfonds , evenals elke andere E
assurantie, berust op eene vrijwillig gesloten overeenkomst - II
hier, tusschen de voor eigen rekening handelende of er toe
gemachtigde directie, de ingeschreven leden en de deskundigen
van het fonds - en als zoodanig behoort het op wettigen,
I
I
I