HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 683.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

l .
“ I
u lt
ei
tgv
i.

.i¥ .
DE ZIEKENFONDSEN.
ii HUNNE GEBREKEN. HUNNE VERBETERING.
Z Onder den algemeenen naam van ziekenfondsen - waarvan
X hier niet besproken worden diegene, welke aan fabrieken en
j andere nijverheidsondernemingen verbonden zijn - verstaan wij :
E A. De eigenlijke ziekenfondsen.
`_ B. De doctorsbussen.
C C. De ondersteunings­ of ziekengeldfomlsen.
A Alle instellingen, respectievelijk tot eene dezer drie categorieën
behoorende, dragen een gemeenschappelijk karakter, hoe veels-
zins onderling verschillend zij mogen zijn, zoo wat hare grond-
; slagen en wijze van beheer aangaat , als de meer beperkte of
i uiteenloopende bedoelingen er van. Zij zijn overeenkomsten tus-
schen particulieren en hebben ten doel, volgens voorwaarden
die in ieder fonds voor alle deelhebbers geldig zijn , genees- ,
heel- en meermalen ook verloskundige hulp benevens medicijnen
_ te verscliaitïen , of wel, geldelijke uitkeering bij ziekte en die
` beiden of gezamenlijk, of ieder afzonderlijk, of ook wel nevens
andere gecontracteerde voordeelen.
Uit den aard der zaak dus staat bij alle dergelijke gelegen-
heden tot verzekering , het beginsel van wederzgdscáe owwm-
komst op den voorgrond, valt ieder denkbeeld weg aan bedee-
ling, of onderstand als grondslag er voor. Zij zijn in de j
W eerste plaats bestemd voor dat deel der mingegoeden, hetwelk
geene a1·mverzorging wenscht of er aanspraak op maken kan,
A maar in staat is eene kleine , in den regel wekelijksche bijdrage
i l
i i