HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 9

JPEG (Deze pagina), 520.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

1
° I N L E I D I N G.
~r _._.....
1 De vraag, betreffende den maatschappelijken toe-
_ stand der vrouw is tegenwoordig aan de orde van
{ den dag. Meer en meer wint het denkbeeld veld, en
, vindt ingang bij een groot aantal ontwikkelde men-
L schen, dat er groote en afdoende veranderingen komen
I moeten in de wetten en gewoonten, die betrekking
Q hebben op de verhouding der beide seksen in de
I samenleving. Elke groote verandering loopt gevaar
{ als eene dwaasheid beschouwd te worden door zeker
j soort van lieden. Er zijn altijd onpraktische dwepers
geweest, maar daarom moet men niet vergeten, dat
zij, die heden door een oppervlakkige en spotzieke
menigte veroordeeld worden, morgen de groote man-
nen van den dag kunnen zijn. Het ligt geheel buiten
mijn plan bij de ernstige behandeling van dit onder-
werp rekening te houden met vooroordeelen, louter
jij door spotlust ingegeven.
7 Alexander Vinet schreef: .,.,Een verwachting, die
niemand deelt, een plan, waartoe niemand meewerkt,
I zijn in de oogen der menigte openlijke veroordeeling
I van den vermetelen mensch, die zulk een dwaasheid
heeft durven uitspreken .... Men zal den dweper be-
i klagen; zich vroolijk maken over zijn luchtkasteelen
I ‘
E
I
I