HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 86

JPEG (Deze pagina), 628.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

78
man had een helder verstand, maar hij ging geheel >
en al op in staatkundige bemoeiingen, en de nevel i
der gewoonte belette het licht van een nieuw denk-
beeld tot hem door te dringen. Zijne vrouw, die al ,i
dien tijd gezwegen had, verbrak eensklaps het stil-
zwijgen met den uitroep: .,,O, ik begrijp het !" Spoe-
dig daarop namen wij afscheid. Eenige dagen later Q
kwam hij bij mij met een aantal papieren vol cijfers.
Hij had zich in de zaak verdiept, haar begrepen; en .4
hij schonk thans zijne goedkeuring aan het nieuwe
beginsel. In den grond was deze gewaardeerde in-
stemming van een weldenkend man met de goede
zaak te danken aan het eenvoudige woord der vrouw:
,,O, ik begrijp het!" met andere woorden: ,,ik zie in, .
dat het rechtvaardig en goed is." I
Ik eindig. ·i
De verbetering van den maatschappelijken toestand I
der vrouw, voornamelijk op burgerlijk en finantieel
gebied, is een uitmuntende zaak, die aanspraak kan
maken op de warme sympathie van alle weldenkende
menschen; maar ik herhaal het: deze goede zaak
loopt gevaar benadeeld te worden door een grove
dwaling, die haar in een verkeerd daglicht stelt.
Deze dwaling bestaat hierin, dat men het natuur-
lijk verschil der seksen, waardoor het verschil van
« roeping in het leven geroepen en gerechtvaardigd
wordt, geheel uit het oog verliest. H
Hetgeen ik ten opzichte van dit onderwerp gezegd
heb, kan dus kortelijk samengevat in het spreekwoord,
dat in eenvoudigen vorm een diepe Waarheid bevat:
,,Schoenmaker, houd u bij uw leest"; of dat andere:
,.,zelf is de beste knecht."
E I N D E.