HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 84

JPEG (Deze pagina), 655.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

76
door minder edele drijfveeren, van de vervulling
hunner plichten teruggehouden, werden niet door eene
edele vrouw op het rechte spoor gebracht!
De vrouw kan haar invloed en haar krachten ten I?
beste geven bij werken van barmhartigheid op phi­
lantropisch gebied. Dit is een schoone werkkring
voor degenen, die geen eigen gezin, en daardoor
veel vrijen tijd ter harer beschikking hebben; en voor
degene, die niet genoodzaakt zijn te werken voor ~_
haar eigen onderhoud. Deze vrouwen kunnen een i
waardig gebruik maken van den tijd en de midde­ ‘
len, die haar ten dienste staan. Een voorbeeld uit
vele. Onder de weldaden der hedendaagsche bescha­ l
ving behoort voorzeker de verbetering in het lot
der gevangenen. Op dit punt was veel te doen, en
er is veel gedaan. Wij zouden bijna vragen is er op ..
stoffelijk gebied niet te veel gedaan, want het is niet
billijk, dat een boosdoener het beter heeft dan een
eerlijk werkman. Doch afgezien van enkele misbrui-
ken mag men niet ontkennen, dat er een uitnemend
werk verricht is, hetgeen men grootendeels te dan-
ken heeft aan den machtigen invloed eener vrouw,
Elisabeth Fry. Zou het zooveel beter geweest zijn,
wanneer Elisabeth Fry zitting in het Huis der Ge-
meenten gehad had, ten einde aldaar de zaak, die
haar zoo na aan het hart lag te kunnen bepleiten? .·
Neen, en dat om twee redenen. 10. Indien zij een A,
plaats in het wetgevende lichaam vervuld had, dan I
had zij zich moeten bezighouden met al de zaken,
die aan de orde waren, hetgeen met het oog op het
werk harer christelijke liefde een groot tijdverlies
zou geweest zijn. 20. Wanneer men deel uitmaakt
van een staatkundige vergadering, dan wordt men
bijna onvermijdelijk door de een of andere partij