HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 83

JPEG (Deze pagina), 669.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

x
Q 75 1
moed de zaden voor het volgend leven. In een der
beminlijke brieven, die Joseph de Maistre aan zijne
dochter Constance schrijft, zegt hij na eene opsom-
ming van alles, wat de vrouw niet gedaan heeft en
niet doen zal, het volgende: .,,Maar zij doet meer en
p beter dan dat alles, op hare knieën wordt het schoon-
ste wat er op aarde bestaan kan gevormd: een brave
i maa en een brave vrbaw. Een jong meisje, dat eene
_‘_ goede opvoeding genoten heeft, en zachtmoedig, zedig
en trouw is, zal kinderen opvoeden, die op haar ge- '
lijken, en dat is het schoonste kunstwerk ter wereld.
§ Wanneer eene vrouw niet trouwt, hetgeen niets aan
Y hare innerlijke waarde verandert, kan zij zich even-
zeer op allerlei gebied nuttig maken. Maar dit onder-
werp is reeds zoo menigmaal besproken, dat wij er
_ niet lang bij stil zullen staan. `
In de tweede plaats komt de invloed, dien de
vrouw op den man kan hebben, en ziehier een ruim
veld voor hare bemoeiingen. Op dit gebied is er _
veel goed te maken. Mmè de Pompadour heeft veel
kwaad gedaan, en men ontmoet in alle standen der
samenleving zooveel vrouwen, die zijn als Mms de
Pompadour of nog erger. Gelukkig zijn daar ook
heilzame invloeden, die een weldadige tegenstelling
vormen met de toestanden, die wij op het oog hebben. `
.- Toen de Kanselier d’Aguesseau zich op zekeren
¥ dag naar Lodewijk XIV moest begeven met een
' netelige opdracht, die noodlottige gevolgen voor hem
en de zijnen hebben kon, sprak Mmê d’Aguesseau I
hem moed in zeggende: ,.,Ga, mijn vriend, en wanneer I
gij voor den koning zult staan, vergeet dan alles, *-
vrouw, kinderen .... alles, behalve de eer." `.
Hoeveel dergelijke gevallen kunnen zich niet voor- z
doen ook in nederiger kring! Hoeveel mannen, die
I v