HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 82

JPEG (Deze pagina), 642.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

x
74 3
van den huiselijken haard verlaat, om zich bloot te
stellen en de openbaarheid en de onrust van het
publieke leven, dit niet doen kan dan ten koste van
de bekoring, die zij uitoefent, en van den eerbied,
waarvan zij het voorwerp is."
Wanneer de vrouwen deel moeten nemen aan het
openbare leven, toespraken moeten houden in ver-
gadering van het volk, meê moeten werken in ver-
kiezingsmanoeuvres .... dan zou ik wenschen in een _,_
tijd geleefd te hebben, toen deze nieuwe orde van
zaken nog niet geboren was, en ik zou mij gelukkig
gerekend hebben, indien ik dikwijls eene vrouw had
mogen aantreffen, die aan het ideaal der christelijke ?
beschaving beantwoordde.
Maar dit is een zaak van het gevoel, waarin ik
niet dieper wil doordringen. .
Gesteld dat de vrouw, ik zeg niet beroofd, maar
verschoond blijft van deelneming aan staatkundige
en kerkelijke zaken, welk gebruik kan zij dan maken
van hare krachten? Waarlijk zij heeft zich niet te
beklagen over de schoone taak, die haar ten deel
valt! In de eerste plaats komen de moederlijke plich-
ten, en men behoeft geen moeder te zijn in den
letterlijken zin van het woord, om die taak te kunnen
vervullen. Er bestaat een moederschap naar den geest,
waaraan alle vrouwen deel kunnen hebben. Een tante, ­­
een oudere zuster, een bloedverwante kunnen een· ,,
waarlijk moederlijken invloed uitoefenen. Hoe menig- i
maal worden zij niet geroepen, om leemten aan te
vullen, of goed te maken, wat er in een gezin be-
dorven is door een slechte, onbekwame of lichtzin­
nige vrouw. Men weet van welken invloed het zaaien
is bij het bebouwen van den grond; welnu de eerste
opvoeding strooit op den akker van het jeugdig ge-