HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 81

JPEG (Deze pagina), 664.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

73 t
geleverd aan de onbescheidenheden der pers, aan de `
beleedigingen van het spotschrift; dan is zij zeker Y
de gelijke van den man in haar werkkring, in haar
streven en vooral in het verlies harer iijngevoelig-
heid. Gewapend tot den strijd, slagen toebrengend
en ontvangend, zal zij weldra die zachtheid en die Y
reinheid verliezen, die tegelijker tijd hare bekoorlijk- j
heid en hare verdediging uitmaakten." Door deze
T voorstelling medegesleept roept de schrijver met .
Auguste Comte uit: ,,Welk eene vernedering! Men
wil haar aan hare gewaande minderheid ontrukken, ‘
en men vernietigt hare meerderheid. Men beweert
haar met een deel van het gezag te bekleeden, en
, men ontneemt haar heur invloed. De meerderheid p
en de invloed der vrouw doen zich nooit meer gel-
.t den, dan wanneer zij werkelijk vrouw is. Beroof haar
· toch niet van haar stilzwijgende aanspraken, van haar
heerlijk huiselijk gebied, dat haar huishouden, haar «·
kinderen, haar man ook omvat, en zich daarenboven ‘
nog tot armen en kranken uitstrekt; beroof haar toch
niet van hare aandoenlijke teêrheid, van de haar
aangeboren fijngevoeligheid; werp haar toch niet in ·
den woesten maalstroom van het openbare leven.
Zij zal er alles in verliezen, alles., tot hare bevallig- J
heid, tot hare schoonheid toe." ‘
n- In een werk over den eigenaardigen toestand der
X, vrouw, dat door bevoegde beoordeelaars als een
U meesterstuk geprezen wordt, geeft wijlen Paul Gide,
professor in de rechtsgeleerdheid te Parijs, uiting aan
dezelfde gevoelens, naar hij schrijft: .
,,Eenstemmig hebben de wetgevers aan de vrouw
deelneming aan regeeringszaken ontzegd. Ten allen
tijde hebben de volkeren als bij ingeving begrepen, ë
dat de vrouw, waar zij de bescherming en de stilte
I