HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 80

JPEG (Deze pagina), 660.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

72
bestemmingen zijn. Wanneer men iemand, in strijd
met zijne natuur van de hem aangewezen plaats
rukt, dan verhoogt men hem niet, maar men vernedert
hem. De ware voorrang bestaat slechts wanneer men
in zijn soort of stand blijft.
Laat ons eens hooren hoe Auguste Compte oordeelt
over de vraag betreffende den voorrang der seksen:
,,Eerzuchtige bemoeiingen doen eene vrouw meer
kwaad dan huiselijke beslommeringen. Als dienende
priesteressen der menschheid zijn zij geschapen om W
door hare liefde den onvermijdelijken invloed van
het geweld te verzachten. Zij moeten elke deelne-
ming aan machtsuitoefening vreezen, dewijl dit haar
noodwendig vernederen zal." V
Agénor de Gasparin was van hetzelfde gevoe-
len als de stichter van het positivisme. Hij heeft zich g
meer dan eens bezig gehouden met den maatschappe­ ­
lijken toestand der vrouw, ziehier hoe hij er over
denkt: Wanneer eene vrouw den huiselijken haard
verlaat, om hetzij goed of kwaad, eene openbare be-
trekking te vervullen, dan verzaakt zij haar huiselijke
roeping, haar vrouwelijke bestemming; dan houdt zij
op vrouw te zijn in de beste beteekenis van het
woord. En wanneer zij ophoudt vrouw te zijn, dan
` doet zij afstand van een recht, van een invloed, van
een macht, in vergelijking waarvan het kiesrecht, M
dat men haar durft aanbieden, slechts eene belache-
lijke vergoeding zijn kan." Xi
Maar bij het kiesrecht houdt de zaak niet op. De
vrouw, die kiezer is, zal weldra verkiesbaar worden.
g En wat zullen voor haar de gevolgen zijn dezer eer?
' De vrouw zitting hebbende te midden der wetgevers,
W plaatsnemende in het spreekgestoelte; blootgesteld
aan de grofheden van een persoonlijken strijd; over-