HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 78

JPEG (Deze pagina), 660.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

70 l
Een enkele keuken, een enkele tafel, kinderen ge- Z
voed, verzorgd, groot gebracht door de zorg van een
algemeen bestuur. Maar dat is de dood van het gezin!
dat is de ondergang van den huiselijken haard, met
zijn zorgen en moeiten wel is waar, maar ook met
zijn deugden en genoegens. l
juist, en dat komt, omdat men de werkelijkheid lf
slechts van één kant beziet. Op deze wijze kan een waar- i
lijk goed beginsel de treurigste gevolgen na zich slepen.
Laat ons thans terug keeren tot het eigentlijke
onderwerp dezer verhandeling.
Het valt den strijders voor de rechten der vrouw
niet moeielijk aan te toonen, dat de zedelijke gelijk-
heid van beide seksen een gevolg is van de Christe­ l
lijke beschaving, en dat de burgerlijke gelijkheid der
seksen op rechtskundig gebied een der uitvloeisels is V,
van den hedendaagschen vooruitgang.
Maar zij rukken dit begrip van gelijkheid uit zijn I
verband, en brengen het in toepassing zonder te vra-
gen of menschen, die zedelijk gelijk zijn niet een ver-
schillende bestemming kunnen en moeten hebben. l
De verbetering van den maatschappelijken toestand
der vrouw is een der sprekendste bewijzen van den
vooruitgang der beschaving; het is een verblijdend
verschijnsel. Wij kunnen daar niet genoeg voor ijve- j
ren. Maar er een beginsel van te maken, dat men _*_
uit zijn verband rukt en dan onbepaald toepast zon- [
der rekening te houïtlen met bijkomende omstandig- j
heden, en vragen, dat bij de samenstelling der maat-
schappij de vrouwen dezelfde plaats zullen innemen l
als de mannen, dat is in strijd met de duidelijkste l
aanwijzingen betreffende het verschil dat er tusschen
beide bestaat. ï