HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 77

JPEG (Deze pagina), 665.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

69
elkander. In theorie verkondigen beide het despotisme.
Vanwaar deze dwaling? Het aannemen van een be-
ginsel, dat in den grond waar is: de noodzakelijkheid
van het gezag, en de toepassing van dit beginsel zon-
der rekening te houden met het persoonlijk geweten,
en zonder in aanmerking te nemen, dat regeering-
‘ loosheid het gevolg is van eenzijdige erkenning der
F rechten van het individu. Wil men eene gezonde op-
; vatting der maatschappelijke toestanden, dan moet
A men aan den eenen kant de rechten der personen
eerbiedigen, en aan den anderen kant de noodzake-
heid van het gezag huldigen, en vervolgens trachten
beide beginselen te vereenigen. De op elkander vol-
¢ gende tijdperken van regeeringloosheid en dwinge-
landij, waarvan de geschiedenis menig voorbeeld aan-
biedt, zijn dáárom duidelijk aan te toonen, dat men
met beide eischen rekening houden moet.
Nog één voorbeeld; de zaak is gewichtig genoeg,
om er eenigen tijd bij stil te staan. Vereeniging en
‘ verdeeling van den arbeid behooren tot de gewich-
tigste teekenen en vormen der beschaving. Het is van
groot nut, dat er bakkers zijn, zoodat men niet in
elk gezin genoodzaakt is, zijn eigen brood te kneden
en te bakken. Het is een groot gemak, dat er wevers
en kleedermakers zijn, zoodat niet iedereen genood-
_ zaakt is zijn eigen kleederen te maken. Voor de uit-
áj breiding van het onderwijs is het noodig, dat er scho-
len bestaan, want niet in elk gezin kunnen de kin-
deren onderwezen worden. Deze opvatting heeft recht
van bestaan en is volkomen juist. Fourier maakt er
zich van meester, rukt ze uit haar verband, wil ze in
uitersten toepassen en .... schept zijn pkzzlavzszêws.
De particuliere woningen verdwijnen, om plaats te 7
maken voor groote gemeenschappelijke herbergen.