HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 76

JPEG (Deze pagina), 671.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

68
quentie doortrekt? Deze misvatting wordt veroorzaakt,
doordat men een beginsel uit zijn verband rukt, en
. het losmaakt van alles waarmee men in zijne toepas-
sing rekening moet houden.
De hierboven aangehaalde redeneering verleidt on-
geleerde menschen door hare eenvoudigheid, en vindt {
tegelijkertijd ingang bij lieden, die zich gaarne in
geleerde beschouwingen verdiepen. Het gevolg is dat F
zoowel ongeleerde als wetenschappelijke menschen ‘,
er gebruik van maken.
Laat ons een tweede voorbeeld zoeken op maat-
schappelijk gebied.
De erkenning van het personeele recht is een der
hervormingen, waarop de hedendaagsche beschaving i
roem draagt. Wanneer men dit feit uit zijn verband
rukt, en het onbeperkt toepast, dan komt men tot ‘·
een opvatting, die tot volkomen regeeringloosheid
voert, nl. deze: de geheel op zichzelf staande mensch
zal geen enkele autoriteit erkennen. Autoriteit of gezag
is evenwel noodzakelijk; een der eerste voorwaarden [
van de maatschappij is een erkende macht. .
Een ander voorbeeld; nl. het autoriteitsbeginsel dat l
wij uit zijn verband rukken en tot in het uiterste
doordrijven zullen: het individu heeft geen rechten
tegenover het algemeen gezag. Zoo beweert Hobbes,
die alle gezag vereenigt in de handen van een alleen- -4-
heerscher, en die aan de onderdanen geen andere i
rechten toekent, dan den plicht der gehoorzaamheid
aan de over hen gestelde macht. Rousseau, die wil
dat ieder burger volkomen afstand doen zal van zijn
persoonlijken wil in de handen van de door de meerder-
heid verkozen hoofden, redeneert in denzelfden geest.
Afgezien van den oorsprong, dien men aan het ge-
zag toekent, ontmoeten Hobbes en Rousseau hier