HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 75

JPEG (Deze pagina), 675.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

57
gen maken, of het z. g. n. doortrekken der lijnen, moet
ik gebruik maken van een voorbeeld, waarvan ik mij
ib reeds vroeger bediend heb. Sedert den tijd, toen de
huisvader over leven en dood zijner kinderen beschik-
ken kon, heeft er eene groote verandering plaats ge-
grepen, waardoor de kinderen rechten hebben ver-
kregen, voor wier eerbiediging het openbaar gezag
zorg draagt. De geleidelijke vrijwording der kinderen
·­ is dus een historisch feit, dat men duidelijk in zijn
W ontwikkeling heeft kunnen nagaan. Maar moet nu deze
lijn tot in het oneindige doorgetrokken worden?
‘ Dit heeft men reeds al te zeer gedaan in Zwitser-
land, waar jongelieden van twintig jaar kunnen huwen,
niet alleen zonder toestemming, maar buiten weten
hunner ouders. De Zwitsersche wet erkent evenwel
nog minderjarigen. Doch laat ons het beginsel eens
tot zijn uiterste consequentie doortrekken. Dan zullen
er geen minderjarigen meer zijn, en jongens en meisjes
_ van allerlei leeftijd vrij van elk ouderlijk gezag!
Zulks was het geval te Sparta, maar aldaar werd
, het ouderlijk? gezag door de tirannie van den Staat
vervangen.
Hoe zou het er in de wereld uitzien, wanneer het
opkomende geslacht tegelijkertijd werd vrijgemaakt
van het gezag der ouders en van dat van den Staat?
" Wij hebben hier dus te doen met een beginsel,
» dat op onmogelijkheden zou stuiten, en in lijnrech-
ten strijd zou zijn met den natuurlijken aard der din-
gen, indien het in zijn uiterste gevolgen doorgetrok-
‘i ken, en in zijn volle beteekenis toegepast werd.
De kinderen zijn uit den aard der zaak de minde-
ren der ouders, en zullen dit altijd blijven.
Welke is echter de grond van eene opvatting, die
wil, dat men een beginsel tot in zijn uiterste conse-