HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 74

JPEG (Deze pagina), 515.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

vl
VI.
Een schoonschijnende bewering. __
Ten slotte rest mij nog het bespreken van eene
bewering, die zoo overtuigend klinkt, dat menigeen
er zich door laat meesleepen.
In vroegere tijden was de toestand der vrouw zeer
vernederend, en dat is ook thans nog in verschillende
gedeelten der wereld het geval. Toch is er op dit
punt een groote verbetering waar te nemen, eene `
verbetering die nog voortdurend vorderingen maakt.
Wanneer men nu die vooruitgaande beweging in `
zeden en wetten nagaat, dan ontdekt men duidelijk,
hoe men van een treurige ongelijkheid tot een steeds
grooter wordende gelijkheid komt.
Volkomen gelijkheid tusschen beide seksen is het ­
onmiskenbaar streven van den maatschappelijken voor- __
uitgang. Dit is een strooming, die men niet kan
tegenhouden, en waartegen geen dam op te werpen
is. Men behoeft slechts de geschiedenis te raadplegen, 4
de algemeene wetten na te gaan, om zelf de gevolg-
trekkingen te kunnen maken van hetgeen in de toe-
komst wezen zal.
Tot recht begrip van dit stelsel van gevolgtrekkin­