HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 72

JPEG (Deze pagina), 655.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

l
er ll
gen het geloof te verzwakken. Aan zaken van onder-
geschikt belang wordt zulk een gewicht toegekend,
dat men daardoor de hoofdwaarheden voorbij ziet. ,)
Onbeduidende bijkomende omstandigheden, waarin de A
godgeleerden zich verdiepen, maken hen blind voor
de overtuigende bewijzen van de waarheid van het «
Christendom. Voorbijtrekkende wolken doen hen de
zon vergeten.
Het kerkelijk beheer heeft ook zijn gevaarlijken _
kant voor het godsdienstig leven. De onderlinge wrij- [ E
ving onafscheidelijk van elk bestuur, het verschil van i
gevoelen in elke kerkelijke vergadering, de partijen
en soms ook de kuiperijen, die men aantreft, dit i
alles werkt niet gunstig op de vroomheid, die voor
hare ontwikkeling behoefte heeft aan kalmte en eens-
gezindheid. 1,,
Waar het aldus gesteld is, is het daar niet van het
hoogste belang, dat er buiten het gebied van godge-
leerde studiën, en van kerkelijke kwesties een plaats
overblijft, waar het eenvoudig geloof en de ware
vroomheid zich een woonstede kunnen maken? Man- .
nen mogen deze taak vervullen, en daar zijn er, die
dit deden tot heil der kerk en der maatschappij, L
maar is dit niet de eigenlijke roeping der vrouw? j
De zorg voor de eerste opvoeding van het kind is l
haar door de natuur zelve toevertrouwd. Als zij de
kleine handjes vouwt voor het gebed, dan strooit zij
in het jeugdig gemoed de eerste zaden der reinste ‘
godsvrucht. Als zij haren vermoeiden echtgenoot, ont- {
stemd door de moeielijkheden van het openbare leven, L
tracht te versterken door de beloften des geloofs, `
dan vervult zij een even schoone als bescheiden roe-
ping. Bewijst zij aldus geen onschatbaren dienst aan g,
den godsdienst? Gedachten van dezen aard beziel­
s¥‘
I