HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 71

JPEG (Deze pagina), 646.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

52
52
Op geestelijk gebied moet men twee zaken onder-
scheiden: het doel en de middelen. Het doel van den
godsdienst is, de zielen tot God te voeren door aan-
, bidding en vertrouwen, en de harten tot elkander te
i brengen door de wet der liefde. Om dit doel te be-
reiken moet men gebruik maken van middelen, en
X tot deze middelen behooren de leer des geloofs, en
E het bestuur der geestelijke aangelegenheden. Uit een
louter verstandelijk oogpunt heeft het geloof niet de
l minste waarde, maar er bestaat een levend geloof, `
dat den waren grond van elk geloofsleven uitmaakt en
buiten welk geloof geen godsdienst bestaan kan. Dit
geloof waarop de leer der kerk berust, kan het deel
J zijn van iedereen.
l De nadere uitlegging dezer geloofsleer ligt echter
_l, op het gebied der wetenschap, en is het werk der
godgeleerden.
j Daar kan godsdienst bestaan zonder eenig geeste-
W lijk toezicht, b. v. voor menschen, die in een soort-
gelijken toestand zouden verkeeren als Robinson
Crusoë, maar in de maatschappelijke samenleving
moeten er ambten en bedieningen zijn ter instand-
houding en bevordering van den godsdienst.
Deze twee noodzakelijke middelen, de wetenschap
en het kerkelijke bestuur dragen echter zekere gevaar-
; lijke kiemen in zich, wier ontwikkeling het doel zou
kunnen schaden.
Gevaarlijke klippen, waarop jeugdige studenten en
godgeleerden menigwerf schipbreuk leden, bedreigen
het geloof van hen, die zich in theologische studiën
verdiepen, en meer dan een hunner is een der ge-
vaarlijkste tegenstanders van het Christendom gewor-
den. De zuiver verstandelijke beschouwingen, die een
gevolg zijn van wetenschappelijke nasporingen, drei-