HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 70

JPEG (Deze pagina), 498.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

ls
»
V. I
D e K e r k.
Er is hier alleen sprake van de Protestantsche Kerk. ,
In de priesterlijke Kerken, waar de geestelijkheid de E
kerkelijke zaken geheel onafhankelijk regelt en be-
stuurt, komt de kwestie, die wij hier behandelen, ll
niet voor. Indien noodig, zal ik er slechts ter loops I
melding van maken. I
In de meeste landen nemen de vrouwen trouwer
deel aan de openbare godsdienstoefeningen dan de
mannen. Het zou dus niet meer dan billijk zijn, dat
zij een onmiddelijken invloed uitoefenen op zaken,
die haar zoo van nabij betreffen.
Is het gepast, dat vrouwen eene stem hebben bij
verkiezingen van predikanten en van leden van den ‘
Kerkeraad? Is het wenschelijk dat vrouwen zitting
nemen in kerkbesturen en synoden? Op grond van
geldige argumenten zou men deze vragen bevestigend
kunnen beantwoorden. Mijns inziens dient er echter
in de eerste plaats te worden nagegaan, of er in de
christelijke wereld geen duidelijke gegevens zijn, die
ook op dit punt het natuurlijk verschil in de roeping
van beide seksen in het licht stellen.