HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 68

JPEG (Deze pagina), 685.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

9
6o
warmen verkiezingsstrijd er voor zouden bedanken,
om aan hunne vrouwen een arm te geven en haar naar
de stembus te geleiden, ten einde aldaar tegen hun
eigen kandidaat te stemmen! Er zijn helaas reeds oor- r
zaken van huiselijke oneenigheid te over; door de
staatkunde plaats te geven aan den huiselijken haard,
loopt men groot gevaar het getal echtscheidingen aan-
merkelijk te vermeerderen. Hierin zou de kiem gelegen
zijn van de ontbinding van het huisgezin, en de a.
ontwikkeling van deze kiem zou de treurigste gevol-
gen voor de maatschappij na zich slepen. Nu is de
vraag of het belang der maatschappij, hoe groot dat `
ook zij, de tusschenkomst der wet rechtvaardigt. De
heer Secrétan beantwoordt deze vraag ontkennend. Hij ,
meent dat ,,de wet zich in hare voorschriften en ver- i
bodsbepalingen zoo veel eenigszins mogelijk is, be-
palen moet tot hetgeen noodig is om te verhinderen,
dat men in elkanders rechten treedt,", dat wil zeggen,
dat de persoonlijke vrijheid van handelen door niets
beperkt mag worden dan door wederzijdsche vrijheid.
Elders heb ik de redenen ontvouwd, waarom ik p
geloof, dat in een geordenden Staat de persoonlijke ;
vrijheid een grens vindt en moet vinden niet alleen
in de rechten der individuen afzonderlijk, maar ook
in het ernstig belang van den Staat. Een geordende
Staat wordt een verantwoordelijke persoonlijkheid, en ··
zij die het gezag in handen hebben - onverschillig
welk de oorsprong van dat gezag zij - hebben niet
alleen het recht, maar op hen rust ook de verplich-
ting, om voor zijne instandhouding te waken.
In de Vereenigde Staten van Noord­Amerika en in
Engeland telt het denkbeeld, om het stemrecht en de
verkiesbaarheid aan vrouwen toe te kennen, de meeste
aanhangers. De overige landen zouden wijs doen met