HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 67

JPEG (Deze pagina), 673.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

ävf
59
men moet niet alleen letten op het gemis aan tijd,
maar tevens rekening houden met de stemming der
huismoeder. Eene vrouw, die, al blijft zij te huis, ge-
heel vervuld is met stemmingen en verkiezingen, zal
‘ hare gedachten niet bij de belangen harer huishouding
kunnen bepalen, en wanneer de man tehuis komt, zal
hij die orde en behagelijkheid missen, die zoo gunstig
zijn voor zijn zedelijke ontwikkeling.
, Deze bezwaren wegen het meest voor gezinnen uit
lf de arme of minder gegoede klassen. In de meer wel-
gestelde standen worden de huishoudelijke bezigheden
door de dienstboden verricht en dikwijls helaas! laten
de moeders de opvoeding harer kinderen veel te vroeg
‘ aan anderen over.
Maar zoo er in de hoogere kringen nietige en ijdele
_j vrouwen te vinden zijn,,men treft er ook andere aan,
die haar tijd en haar vermogen dienstbaar maken aan
werken van liefdadigheid, het bezoeken der armen,
het troosten der bedroefden. Zullen deze goede werken
er niet onder lijden, wanneer zij, die ze beoefenen, in
beslag genomen worden door staatkundige bemoeiin-
gen en politieke twisten?
Stelt u verder eens voor een man en eene vrouw,
die beide opgezocht worden door de aanvoerders der
partijen, en ieder de verschillende verkiezings­agenten
_ moeten te woord staan! Ik las ergens de volgende
treffende voorstelling: ,,huismoeders, die geleund op
den arm van haren echtgenoot, rustig en bescheiden,
zooals het haar sekse betaamt, met hem ter stembus
{ opgaan;" de schildering is aandoenlijk genoeg voor
het geval, dat beide echtgenooten van één gevoelen
zijn. Maar hoe menigmaal zou dit anders kunnen
wezen. Men behoeft niet al te kwaaddenkend te zijn,
om te veronderstellen, dat vele echtgenooten bij eenen