HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 66

JPEG (Deze pagina), 667.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

P
Y
58
de belangen van haar gezin behartigt, heeft al haar
tijd noodig. De meest gewenschte toestand zou zijn,
dat de man genoeg verdienen kan, om in de behoeften
der zijnen te voorzien, zoodat de vrouw zich geheel
mocht wijden aan het bestuur der huishouding en de ‘
verzorging harer kinderen. Dat de moeder hare kin-
deren zelve zou onderwijzen, en de scholen aldus over-
bodig zouden worden, was een der droomen van den
voortreffelijken Pestalozzi. Wij zijn echter nog ver _,_
verwijderd van dien idealen toestand. i
In den regel moeten de vrouwen in den minderen
stand er iets bij verdienen, een handwerk uitoefenen.
. Hoe moet het gaan, wanneer zij zich bovendien nog
met de staatkunde hebben te bemoeien? Stemmingen, `
verkiezingen, die bij een volksregeering legio zijn,
kandidaten stellen en verdedigen, het bijwonen van _,
volksvergaderingen, het lezen van dagbladen .... is
het wonder dat het huiselijk leven onder dat alles
lijden moet?"
Toen Coudorees het stemrecht en de verkiesbaar-
heid voor de vrouw bepleitte, zeide hij o. a. ,,Men
onttrekt haar evenmin aan de zorgen voor hare huis-
houding, als den landman aan zijn ploeg, en den kun-
stenaar aan zijn werkplaats." Dit is een vergelijking,
die geen stand houdt. Als een boer of een werkman
zijn dagtaak volbracht heeft, dan kan hij, wanneer dit t
niet te dikwijls gebeurt, zonder schade voor zijn gezin
de een of andere vergadering bijwonen, om zich op
de hoogte te stellen van den stand der zaken. Maar
wanneer de vrouw zich insgelijks naar de club begeeft, ,
om er redevoeringen te hooren, of naar een koffiehuis
om er de courant te lezen, wat wordt er dan van het
arme gezin, wie zal de kleine kinderen verzorgen, en
de grootere opwachten, als zij uit school komen? En