HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 63

JPEG (Deze pagina), 692.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

_ .. , ,%__7..,­,.a........a.....;.w­¤;­;;x;v.::­·¢-:·;·:·:;·<t'?::"T="# ‘‘^’ iin;- _.:.i'I­?ï""""'"ï" '-» ­ V
zïj
l $5
j Eene algemeen bekende vrouw, Louise Michel, heeft
" deze bekendheid geenszins aan hare zachtheid te danken.
j In eene vergadering van socialisten te New York
_' werd onlangs door eene Mrs. Aveling het volgende
gezegd: ,,Het socialisme moet niet langer kalm en
vreedzaam optreden, het moet een werktuig worden
van dood en verschrikking?
Nu moet men uit deze voorbeelden geen te stellige
___ gevolgtrekkingen maken, maar zoowel op physiolo­
gische als op psychologische gronden mag men aan-
nemen, dat de vrouwen, meegesleept in den maalstroom
van het staatkundig leven, inplaats van kalmte en
eensgezindheid te bevorderen, integendeel veel heftiger
op zullen treden dan de mannen. Door haar gestel zijn
zij over het algemeen zeer gevoelig voor indrukken,
0 en zij schieten vaak te kort in het kalme, beredeneerde
nadenken, waardoor het gezonde verstand de goede of
kwade opwellingen van het gemoed binnen zekere
perken weet te houden.
Het is zonder twijfel de roeping der vrouw, om vrede
en eensgezindheid te helpen bevorderen, maar zullen
haar edele pogingen daartoe de gewenschte vruchten
dragen, dan moeten zij, bij alle belangstelling in de
algemeene aangelegenheden, zich geheel buiten de
eigentlijke staatkundige bemoeiingen houden, ten einde
T zooveel mogelijk vrij te blijven van de hartstochtelijke
opwinding, die een gevolg is van den strijd der partijen. j
Onder de redenen, die aangevoerd worden ten gunste
der toelating van vrouwen in ’s lands vergaderzalen
_& zijn er twee, die wij niet onopgemerkt voorbij mogen
laten gaan. De eene heeft betrekking op den oorlog.
l Voordat er van dit argument door de hedendaagsche
l schrijvers gebruik werd gemaakt, treffen wij het reeds
{ aan bij Aristophanes in de redevoering van Praxagora,