HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 62

JPEG (Deze pagina), 691.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

V ,,,~­~­,­·­~­-·-»·-ge¤•:··t­~­¤wr~·v»·g’·:·­­·~<­;­g­:::«­r.;;­ïï:;.ï;`_,;.rïvxvï anw ~ . .,.... 1. -..- -<. .. ;;-. ..4..-. ....,» ,­­­Y­­ .. .
ali
$4 f
Een tweede argument. 2
De inmenging der vrouw zal verzoenend werken, I
haar invloed op staatkundige aangelegenheden kan niet
anders dan de eendracht bevorderen. Worden deze l
schoone verwachtingen door de ondervinding gewet­ `
tigd? Hebben die vrouwen, die deelhadden aan het
bestuur, of zich mengden in den strijd der partijen
steeds blijk gegeven van hare kalmte en gematigdheid?
Zeker niet altijd. -
Ik sla mijn geschiedkundig woordenboek op en lees: V
,,Toen Elizabeth tot den troon geroepen werd, gaf zij
blijk van een helder verstand, van een vast karakter,
van buitengewone bekwaamheden, en van een konink­
lijken geest; maar eveneens van een wïeede en zj»wz1z­
ezieke z`¢zö0rsz‘." Ik geloof dan ook niet dat deze vorstin
menigmaal het bewijs heeft gegeven van groote zacht- 0
moedigheid.
_ De vrouwen, die deel namen aan den strijd in de
groote Fransche revolutie hebben de mannen geëven-
aard, zoo niet overtroffen in het plegen van daden van
wreedheid en geweld. Daar waren er die roem droe-
gen op den vreeselijken naam van fmezes wm deguil-
latzäze, en het gild der z‘rz`e0z‘ez¢ses van Robespierre heeft
een afschuwelijke vermaardheid verkregen. In later tijd
hebben de peimlezeses van Parijs zeker niet medege- ku,.
werkt, om de woede der Commune­mannen te beteu­
gelen en te bedaren. Den 25St@¤ Mei van het jaar 1871
werden de geestelijken van Arcueil door de opstande-
lingen der Commune naar Parijs overgebracht. Gedu-
rende dien langen tocht, werden de arme slachtoffers
overladen met bedreigingen en scheldwoorden, meest P
geuit door woedende, dronken vrouwen, die zich niet l
schaamden dood en verderf over de ongelukkige pries- l
ters in te roepen.