HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 61

JPEG (Deze pagina), 681.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

Y?
S
j $3
kiesbaarheid, die er het gevolg van is, zijn van wezenlijk
belang voor de maatschappij. En hiermee zijn wij ge-
naderd tot de bespreking van het tweede argument:
het algemeen belang. Men beweert het volgende: wan-
neer de helft der menschheid verhinderd wordt, deel
te nemen aan staatkundige bemoeiingen, dan laat men
l krachten verloren gaan; waarvan de Staat voordeel
had kunnen trekken. Er hebben zich buitengewone
_____ omstandigheden voorgedaan, waarin vrouwen geroepen
werden tot het bekleeden van hooge staatkundige
waardigheden, bij welke gelegenheden zij onmiskenbare
geschiktheid en ongewone bekwaamheid aan den dag
legden. Waren koningin Elizabeth van Engeland, kei-
zerin Maria Theresia niet volkomen berekend om hare
Staten te besturen? Paarde Catharine, keizerin van Rus-
W land niet de hoedanigheden eener uitstekende regentes
J aan de ondeugden eener verdorven vrouw? Hebben
andere vrouwen niet het bewijs geleverd van werke-
lijke bekwaamheid bij het vervullen van openbare be-
trekkingen? Dit zijn onbetwistbare feiten, maar daarom
mag men er nog geen algemeene conclusie uit trekken.
Het staatkundige leven is moeielijk te vereenigen
met de zorgen voor den huiselijken haard; den aan-
gewezen werkkring der vrouw.
il; Onder huiselijke zorgen versta ik voornamelijk de
_ vroegste opvoeding der kinderen, en het aankweeken
van huiselijke deugden.
Indien noodzakelijke plichten lijden moeten door be-
moeiingen, die minder of in het geheel niet nood-
_ zakelijk zijn, dan volgt hier uit, dat het algemeen
_ welzijn een schade wordt berokkend, waartegen het
l verlies aan krachten, waarover men zich beklaagt, niet
kan opwegen.
ยท Hierop hoop ik later terug te komen.