HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 60

JPEG (Deze pagina), 686.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

ij-V"` www
v*¢ä
à
`52 l
werk gewaagden; maar men moet de zaak uit een alge-
meen oogpunt beschouwen, en uit het verleden geen ge-
volgtrekkingen maken voor het heden, zonder rekening
te houden met den vooruitgang der openbare meening.
Wie zijn het, die voor de vrouw, deelname aan het
staatkundige leven begeeren? _
Eenige vrouwen, die als ik mij niet bedrieg, slechts i
een kleine minderheid harer sekse vertegenwoordigen. ,
Waarschijnlijk zal het meerendeel harer zusteren, de .,..
rechten, die men haar aanbieden, en de plichten, die
men haar opleggen wil, van de hand wijzen. Het zijn
voornamelijk vrouwen, door wie voor de leden der
andere sekse een belangstelling wordt aan den dag
gelegd, misschien met verkeerde inzichten gepaard,
maar die toch oprecht en welgemeend is. Ontdaan
van dwaling en overdrijving zullen deze welmeenende ag-
bemoeiingen na verloop van tijd, wellicht goede vruch- l
ten dragen. Stuart Mill, Secrétan, en al de schrij-
vers, die hetzelfde beginsel voorgestaan hebben, waren
immers mannen?
Het waren ook mannen, de leden van het huis der
Gemeenten in Engeland, die een voorstel aangenomen
hadden ten gunste van het stemrecht voor vrouwen;
dat echter door het Heerenhuis verworpen werd. Met j
het oog op de gebeurtenissen van den laatsten tijd
heeft de bewering, dat de vrouwen verdrukt, en hare · ·
belangen opgeofferd zullen worden, zoolang zij niet
in het bezit zijn van staatkundige rechten geen grond
van bestaan. De voorname zaak is om met juistheid
te kunnen bepalen op welke wijze het waar belang .
der maatschappij bevorderd wordt, een belang, ik .
herhaal het, dat beide seksen evenzeer aangaat.
Wel zeker, zeggen de voorstanders der staatkundige
gelijkheid voor de vrouw, het stemrecht en de very `