HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 58

JPEG (Deze pagina), 663.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

YO l
jaar? Men kan toch niet teruggaan tot kinderen en L
zuigelingen. Daarom bestaat er, en zal er altijd, zelfs L
in de meest vrijzinnige Staten, een grens bestaan, {
waar de staatkundige mondigheid ophoudt. Deze ._
grens, die volstrekt noodzakelijk is, maakt het onmo-
gelijk bovengenoemd beginsel in zijn vollen omvang
toe te fpassen.
En waarom is deze grens volstrekt noodzakelijk?
Omdat het algemeen belang eischt, dat er onder-
scheid gemaakt wordt tusschen den man en het kind.
De kinderen vormen een klasse, die geen staatkundige
rechten bezit. Daar de grens tusschen de kindsheid
en den mannelijken leeftijd niet met wiskunstige
zekerheid vast te stellen is, ontstaat hieruit soms ver-
schil ten opzichte van het tijdstip der staatkundige
meerderjarigheid, maar dit neemt niet weg, dat die _
grens bestaat; en men heeft een zekeren leeftijd vast ‘
moeten stellen ter aanduiding van het oogenblik,
waarop de burger in het bezit zijner staatkundige
rechten treden kan.
Het zij verre van mij vrouwen en kinderen op ééne
lijn te stellen; zulk een gelijkstelling zou even onjuist
als onhoffelijk zijn; dit is trouwens niet de vraag. De
leeftijd stelt een grens aan de onbepaalde toepassing "
van een beginsel: de vraag is nu maar, of het niet j ,7
mogelijk zou kunnen zijn dat er redenen bestaan -­ ge-
heel andere dan die betrekking hebben op kinderen ­
waardoor de sekse evenzeer een grens voor die toe-
passing wordt.
Het komt er op aan om te weten, of de vrouwen __
geen bijzondere roeping hebben, die haar, in het be- i
lang der maatschappij - een belang, dat zoowel
mannen als vrouwen betreft ­ verwijderd moet houden
van het staatkundige leven.
l