HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 57

JPEG (Deze pagina), 641.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

»"
M . mw
j 49
l wordt de persoonlijke onafhankelijkheid ernstig door
”# haar bedreigd.
S In Zwitserland - ik bepaal mij bij feiten waarmee
_’ ik het meest bekend ben -­ heeft men het beginsel
A zien zegepralen, dat de meerderheid beslist, en alles
aan de meerderheid onderworpen is.
,· Deze theorie is helaas meer dan eens in praktijk
k gebracht, en toch is de voorgewende meerderheid
` dikwijls niet anders dan een heftige minderheid. De
T burgerlijke vrijheid is een gevolg der wetgeving. Om
er van te genieten behoeft men evenwel niet mee-
gewerkt te hebben tot de samenstelling der wetten,
c en het moet nog bewezen worden, dat de democratie
,” altijd de meeste zekerheid geeft voor het verkrijgen
l eener vrijzinnige wetgeving.
vg, Na de voorafgaande beschouwingen die noodig
Q waren tot juist begrip van de beteekenis der bena-
‘ mingen, ga ik over tot de eigenlijke bespreking van
mijn onderwerp.
i De meening, dat eene klasse, die geen stemrecht
bezit, ook niet vrij zou wezen, zou, volgens degenen
die haar toegedaan zijn, oorzaak moeten worden van
de gelijkheid der beide seksen ten opzichte hunner
staatkundige rechten, maar eenmaal aangenomen, heeft
dit beginsel een veel omvattende strekking. Het sluit
in, dat elk menschelijk wezen aanspraak heeft op
stemrecht, en zoo iets is toch eene onmogelijkheid.
l Aangenomen dat de burgers van een land op hun
twintigste jaar het stemrecht verkrijgen, dan maken
de jongelieden van negentien jaar een klasse uit, die
niet vrij is, omdat zij geen invloed uitgeoefend heeft
op de wetten waaronder zij leven; moet men daarom
ook aan hen het kiesrecht toekennen? En hoe moet het
gaan met jongelieden van achttien, zeventien, zestien
4