HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 56

JPEG (Deze pagina), 702.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

V
48 j
dig aan een groote dwaling. De burgerlijke vrijheid i
is van veel meer gewicht dan de staatkundige. Het u
voorrecht om zijn stembrieüe in de bus te mogen
werpen is op zich zelf beschouwd niet zoo bijzonder i
groot, terwijl het voor elk mensch van het grootste T
gewicht is, de vrije beschikking te hebben over zijn
daden, woorden en eigendommen. Wanneer de staat- ç.
kundige vrijheid een zekere waarborg was voor bur- b
gerlijke vrijheid, wanneer de onafhankelijkheid der *
individuën bepaald werd door het recht om te stem-
men, ja dan zou de staatkundige vrijheid van groote
waarde zijn, maar de ondervinding heeft doen zien,
dat dit volstrekt niet altijd het geval is. Onder de ,
engelsche wetgeving genieten personen, die geen kies- al
recht bezitten op sommige punten meer vrijheid dan
de burgers van sommige republieken, waar men ge-
durig geroepen wordt zijn stem uit te brengen. Waar w
het absoluut gezag heerscht, daar zijn de vrijheden C
niet verzekerd, maar in wer/êelgïkheid zijn zij soms
grooter dan in zoogenaamde democratische Staten. Er i
bestaat in Zwitserland een wet, die de ouders het
kostelijke recht ontneemt om hun kinderen naar hun
eigen goeddunken op te voeden. Op dit punt zouden
zij meer vrijheid hebben in Turkije. Te Constanti-
nopel mogen de zusters van barmhartigheid vrijelijk
haar liefdewerk verrichten; men heeft ze verbannen
uit Genève. De algemeene vrijheid kan slechts bestaan
door het eerbiedigen der persoonlijke rechten. Maar l
tot het eerbiedigen van het recht eens anderen, wan-
neer daar een gebruik van gemaakt wordt dat mis-
haagt., behoort een hooge mate van verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling. En al kan de democratie, of
de staatkundige _vrijheid in sommige opzichten gun-
stig werken op de burgerlijke vrijheid, menigmaal