HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 55

JPEG (Deze pagina), 662.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

I
l
E
47
mogen daar slechts gebruik van maken door tusschen-
komst van een mannelijken kiezer.
Met betrekking tot het vervullen van zuiver staat-
, kundige plichten, worden er twee krachtige argumen-
ï ten aangevoerd, ten einde de vrouwen toegang te
verleenen tot de stembus, en zitting te geven in het
_! parlement: het eene berust op het burgerlijk recht,
het andere op het algemeen belang.
Laat ons deze twee bewijsgronden eens van naderbij
in beschouwen.
Het beginsel van het burgerlijk recht is aldus door den
. heer de Secretan omschreven: ,,Een klasse, die niet den
j minsten invloed kan uitoefenen op haar eigen rechts-
[ kundig standpunt is niet vrij." Dezelfde gedachte,
W maar met andere woorden, wordt uitgedrukt door mejuf­
, frouw Daubée, waar zij zegt: ,.,De vrouw wordt onder-
; drukt, wanneer zij geen aandeel heeft aan de samen-
j stelling der wetten/’ Vrijheid is een woord, waarover
2 men zich spoedig opwindt. Amiel heeft dan ook ge-
zegd: ,.,de macht van dit woord ligt in zijn twee-
l slachtigheid. Men hecht er dikwijls een geheel ver-
, keerde beteekenis aan, en het is van het grootste
ijf belang, zulk een onjuiste uitlegging te voorkomen of
4, te bestrijden.
. Er moet een nauwkeurig onderscheid gemaakt wor-
. den tusschen burgerlijke en staatkundige vrijheid.
De burgerlijke vrijheid verzekert iemand de vrije
beschikking over zijn persoon en zijn eigendom, voor
zoo ver dit niet in strijd is met het bestaan der
maatschappelijke orde. De staatkundige vrijheid be-
.; doelt het kiesrecht voor allen, m.a.w. de democratie.
Dit zijn twee zeer verschillende zaken. Door ze
met dezelfde woorden aan te duiden, en ze als een
en ondeelbaar te beschouwen, maakt men zich schul-