HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 53

JPEG (Deze pagina), 676.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

_ 4 ,4 , __r ,_ F . ,.
!
J
S 45
, eindig hooger staan dan de mannen, dat zij veel ge-
voeliger en verstandig van aard zijn; kortom·dat de
j vrouw staat tot den man, als de man tot de gorilla.
j Dat is echter een buitengewoon vermetele uitspraak.
­ In het algemeen wordt er niet verlangd, dat het open-
, baar gezag aan de mannen ontnomen zal worden ten
{4 einde het aan de vrouwen te verzekeren, men vraagt
H slechts een gelijk aandeel voor beide seksen. Zelfs
j zijn er, die niet meer eischen dan dat het kiesrecht
i aan de vrouw zal gegeven worden, zonder haar nog
verkiesbaar te willen stellen. Anderen willen het be-
ginsel van gelijkheid in zijn vollen omvang toegepast
zien, en begeeren voor de vrouwen zoowel het recht
om te kiezen als om verkozen te worden. Dit denk-
, beeld vinden wij reeds in de werken van Condorcet,
.i die niet wil dat allerlei eigenaardige belemmeringen
t in het leven der vrouw, oorzaak zullen zijn om haar
te berooven van rechten, die men wel toekent aan
l mannen, die elken winter aan jicht lijden, of veel last
‘ J · hebben van verkoudheid.
{ Men moet niet uit het oog verliezen, dat ik hier
4 voornamelijk zuiver staatkundige bemoeiingen bedoel,
~‘ en mij niet verzet tegen vrouwelijke inmenging in
W zaken van algemeen maatschappelijk belang. Het is
niet meer dan natuurlijk dat eene moeder belang stelt
in den toestand der openbare scholen, die hare kin-
.· deren bezoeken, en niemand zal de bemoeiingen van
Mevrouw Necker de Saussure met betrekking tot het
schoolwezen ongepast noemen. Engeland heeft ons in
dit opzicht een goed voorbeeld gegeven. Het lager
onderwijs staat aldaar onder toezicht van schoolk-
smrm, die geheel buiten de staatkunde staan, en
wier leden gekozen worden door vrouwelijke kiezers,
volgens de bepalingen der engelsche kieswet. De