HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 52

JPEG (Deze pagina), 661.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

` l
l
44 [
gw hebben; laat haar slechts de volle vrijheid om j
den schepter te voeren. In de eerste plaats moeten J
wij in aanmerking nemen, dat zij moeders zijn, en j
dus het leven der soldaten niet onnoodig in de waag- l
schaal zullen stellen. En wie zorgt trouwer voor de .
levensmiddelen dan eene moeder? Niemand verstaat p
beter de kunst om rijkdommen te verzamelen dan de
vrouw. Neen geeft haar gerust het roer in handen; l
zij zullen nooit bedrogen worden, zij zijn veel te zeer *1
gewoon om zelf te bedriegen. Van haar overige goede 7
hoedanigheden zwijg ik verder. Maar gij die mij hoort
volgt mijn raad, en geluk en voorspoed zullen voortaan
uw deel zijn."
Deze welsprekendheid behaalde de overwinning.
Het voorstel viel niet in den geest der platteland- p
bewoners, die zich in de vergadering bevonden, maar ,,
de stedelingen, overtuigd door de woorden van Praxa- i
gora, vormden met de vermomde vrouwen de meer-
derheid, zoodat het bestuur der republiek aan de
mannen ontnomen werd. Toen de vrouwen eenmaal ~ l .
het gezag in handen hadden gebruikten zij hare macht {
om het ideaal eener maatschappij volgens Plato te
verwezenlijken. Aristophanes viert hier den vrijen
teugel aan zijn spotziek vernuft, en zijn gezond ver-
stand, niet vrij te pleiten van eenige boosaardigheid,
stelt de maatschappelijke hervormingen van den wijs-
geer onmeedoogenloos op de kaak. _,
Een amerikaansche dame, Miss Eliza Tarnham,
schijnt de meening van Praxagora vrij wel te deelen.
Zij beweert, dat de dag gekomen is, waarop de man-
nen, een geslacht van ruwe, onbeschaamde overwel-
digers, aan de vrouwen het gezag moeten afstaan, dat
zij tot nu toe ten nadeele der menschheid uitge-
oefend hebben. Zij zegt verder, dat de vrouwen on-