HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 51

JPEG (Deze pagina), 660.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

I..Y . .«‘I]§;;,.-­­-­­·­v-­-..­-­­­­•­•·-.--.-•........_. -..,_. , . ’ . . _ _
l
{
43
p men zich niet de minste moeite geeft om de identi-
I teit der kiezers, die zich bij de stembus vertoonen,
J te onderzoeken. Nadat Praxagora haar voorstel met
I algemeenen bijval heeft zien begroeten, onderwerpt
zij aan het oordeel harer vriendinnen de toespraak,
die zij tot het volk denkt te houden; de repetitie
gr voor de groote vertooning. Ziehier een gedeelte
I harer rede.
, ,.,Ik erger mij, ik bedroef mij over de vele ver-
keerdheden, die er in dit land begaan worden. Ik zie
hoe de Staat geregeerd wordt door slechte bestuur-
· ders, door mannen, die wanneer zij één dag deugd-
zaam zijn, de volgende tien dagen booswichten wor-
den. O mijn volk, aan u zelf ligt de schuld van al
deze rampen. Maar zoo gij slechts naar mijne woor-
««- den hooren wilt, dan kunt gij nog gered worden. Ik
raad u het gezag in de handen der vrouwen te stel-
len. Wij belasten haar immers eveneens met het be-
stuur onzer huishoudens, met het beheer onzer geld-
’ middelen. Laat mij u aantoonen hoeveel wijzer zij
zijn dan wij.
Gij vindt er niet ééne of zij zal haar wollen goe-
3 deren op de ouderwetsche manier in warm water
wasschen; zij houden van geen nieuwigheden. Zou
het heil van den Staat niet verzekerd zijn, indien zij
· de teugels van het bewind in handen hielden? Zij
» zouden geen hervormingen invoeren!
Zij gaan bij het vuur zitten wanneer zij het vleesch
roosteren, zooals vroeger; zij dragen haar lasten op
het hoofd, zooals vroeger; zij kneden haar brood,
zooals vroeger; zij mishandelen hare echtgenooten
zooals vroeger, zij bestelen de huiselijke inkomsten,
zooals vroeger. Welaan Atheners, wanneer gij haar
het bestuur overlaat zult gij voor niets meer te zor-