HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 50

JPEG (Deze pagina), 688.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

""`*·· ·"‘·"··‘~··•­* r·­~·-­··~ ~¤s»« -··­··;«-=. ,.»-­~•··w~.. " ;­-•·.`..­«..«a«•·¢=»..-.«,a..,«.......-.. -,..,,...,........._,,.,.- en , ,
l
y S
42
de Vergadering der Vrouwen in het latijn vertaalde.
Zooals alle kluchtspel­schrijvers overdreef ook Aristo- l
phanes de voorstellingen, waarmee hij zijn gehoor wilde
vermaken, maar een denkbe·eld moet bestaan en tame­ i
lijk algemeen verspreid zijn, zal men het belachelijk
kunnen maken. Men kan met de stukken in handen
i bewijzen, dat enkele denkbeelden, die thans beschouwd ,,
worden als producten van den geest des tijds, reeds `
voor meer dan twee duizend jaren te Athene in om- _
loop waren.
Dit bewijst niets ten voor-, noch ten nadeele dezer
opvatting, het bewijst alleen dat zij niet nieuw zijn. .
Ziehier in het kort den inhoud der comedie:
Een kloeke vrouw, Praxagora genaamd, roept haar
vriendinnen bijeen, ten einde haar een stout plan
voor te leggen; zij wil dat de vrouwen zich meester t,.
zullen maken van het gezag tot welzijn van den Staat.
_ ,.,lk bezweer U in naam der goden," zoo roept zij haar
' gezellinnen toe, ,,1aat ons den moed hebben ons meester
te maken van het gezag, tot heil van het gemeenebest, Q
want zooals de zaken nu bestuurd worden, gaat alles
verkeerd." Ten einde dit voornemen te kunnen vol-
voeren, moet een aantal vrouwen zich verkleeden, en g
zich met valsche baarden en in de kleederen en het
schoeisel harer mannen onkenbaar maken. Aldus ver-
momd moeten zij zich naar de vergadering van het t
souvereine volk begeven, die zeer vroeg in den ochtend ,
plaats heeft, en aldaar het voorstel doen om het gezag
in hadden der vrouwen te stellen, en de meerderheid
voor dat voorstel trachten te winnen.
Het schijnt dat men er zich in de atheensche re-
publiek even weinig aan gelegen liet liggen om zich
van de identiteit der stemmers te overtuigen als in
_ sommige Staten van den tegenwoordigen tijd, waar