HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 5

JPEG (Deze pagina), 533.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

ï
J
Praf. ERNEST NAVILLE, aak in ans land geen anbekende,
en wiens vaarlezingen aver andersekeidene anderwerpen hier
in der igd een welwillend anibaal vanden, gaa! vaar! aver
de belangrgke vraagslakken van den dag zgn waard mede
te spreken. Het is bel waard van een wgs man; daaram
zal bei in sammzge kringen vaar dwaasheid warden aange-
zien. Die ee/zeer de maeiie nemen am na le denken aver wal
zg lezen, zullen in de valgende bladzgden vinden wal der
" averweging dubbel waardig is. Over de plaaes der vraaw
ward! aak ander ans ap zeer verselzillende wgze gespraken;
het is een anderdeel, een zeer belangrgk deel van lzelgraale
saeiale vraagsiak; en wie me! zgn kart in zgn egd mede-
leefl, kan ziek aan liet nadenken aver deze vragen niet ani-
lrekken. Daaram heef! de nilgever van deze bladzgden wel l
gedaan, iaen kg de vertaling van Praf. NAVILLE`S belang-
rgke vaarlezingen aan de bekwame band eaevereraawde, die
­ dit werk met zarg beg'! len einde gebrae/zi.
U [n wiens handen nu die baekje vaaral wensebenf
[Viel in die kringen die gewaanlgk en bg vaarkear ea! ,,ke!
valk" gerekend warden; maar in de handen van die jange
mannen en vraawen die, lzaewel nie! afkeerzg van de lzer·
) varmingszf/zearien ap saeiaal gebied, wel in kel algemeen
gevaelen, da! er iets (en misschien veeg legen die vaarsZellin­
·
r
l
v
K