HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 49

JPEG (Deze pagina), 674.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

4I
verworven hebben. Van waar deze tegenstrijdigheden
in de denkeelden van den griekschen wijsgeer?
Waarom zijn verhoudingen, die door de edelste gees-
ten der oudheid goedgekeurd en aangeprezen werden,
een gruwel voor het latere geslacht? Aimé Martin
geeft het volgende antwoord: ,,Omdat er tusschen de
,. oude en de nieuwe wereld het Evangelie staat."
Wij moeten echter niet vergeten, dat er in Grie-
_ kenland ook betere denkbeelden gehuldigd werden.
Misnoegd over de Atheensche volksregeering had
Plato zijn oogen naar het aristocratische Sparta gericht,
vanwaar de instellingen van Lycurgus een ware be-
toovering op hem uitoefenden.
Waar hij Socrates onreine gedachten in den mond
legt, is het of hij zijn meester belastert. Inderdaad
_, verschijnt Socrates onder geheel andere trekken bij
S Xenophon, dan in de Republiek van Plato. In deze
bekoorlijke samenspraak vindt men een bevallige en
reine beschrijving van een atheensch huisgezin, en
wordt men binnengeleid in een familiekring, die niet
W behoeft achter te staan bij de beste gezinnen van den
nieuweren tijd.
De denkbeelden van Plato worden dan ook zonder
genade door Aristophanes gecritiseerd. Deze aarts-
` spotter heeft in een zijner tooneelspelen het vraag-
stuk betreffende de vrouw ter sprake gebracht.
L Dit tooneelstuk is zoo zeer van toepassing op som-
mige toestanden van den tegenwoordigen tijd, dat een
nieuwe uitgave niet van onpas zoude zijn. jammer
dat het geschreven is met een ruwheid van uitdruk-
king en losheid van taal, die het ten eenenmale on-
geschikt maken voor het hedendaagsche publiek. Dit
bezwaar deed zich reeds vroeger gevoelen toen men
in Frankrijk de meest kwetsende uitdrukkingen van