HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 48

JPEG (Deze pagina), 653.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

»·"~‘~· = ~··-·~····e-·­~ r··· "·>*··s www- ""‘" voor e r
40
van een gezonde constitutie, waardoor aan den Staat
een krachtig opkomend geslacht verzekerd wordt.
Men begrijpt dat dit uiterst lastige bemoeiingen
voor de overheid kunnen zijn; daarom mag men zijn
toevlucht tot list nemen. ,,Men zal belanghebbenden
doen loten, doch de trekking zoo weten in te richten,
dat zij., die teleurgesteld werden, dit niet aan de over- ,.
heid, maar aan het lot moeten wijten."
i Dat is een logen, maar een gewettigde logen, want _
zoo een onwaarheid ooit bevorderlijk kan zijn aan het
welzijn van den Staat, dan is dit het geval met be-
trekking tot het huwelijk, en de voortplanting van
het geslacht.
Ziekelijke, mismaakte of buiten een gewettigde ver-
bintenis geboren kinderen zullen gedood worden 1).
· De overige zullen door den Staat grootgebracht en 1
verzorgd worden, waarbij men alle mogelijke maat- i
regelen van voorzorg nemen zal, opdat de moeder haar
, eigen kinderen niet meer kunne herkennen. Tegen
dien prijs verkrijgen de vrouwen een volkomen maat-
schappelijke gelijkheid met de mannen. Vrij van elken
plicht voor den huiselijken haard, die opgehouden
heeft te bestaan, kan de vrouw al hare krachten be-
steden ten dienste der algemeene belangen.
Zoo luiden de stellingen van Plato, die letterlijk `
i iets beestachtigs hebben. Een dergelijke verhouding,
die de verontwaardiging moet opwekken van elke L
vrouw uit den lateren tijd, was het ideaal eener samen-
leving van een schrijver, wiens verheven en reine
gedachten hem den naam van den goddelijken Plato
, 1) Een mildere lezing zegt, niet gedood, maar buiten den
regeerenden stand gesloten en naar de lagere klasse der maat-
schappij verbannen.