HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 47

JPEG (Deze pagina), 686.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

A 39
j In de grijze oudheid vernemen wij evenwel een
; oordeel, geheel en al in strijd met dat der hierboven
genoemde personen. In het vijfde boek van zijn Repu-
bliek wordt deze zaak door Plato besproken. Van zijn
_ zuiver aristocratisch standpunt leert hij, dat een be-
trekkelijk klein aantal de groote menigte van minderen
en slaven beheerschen moet.
al Bij de bepaling van de plaats, welke der vrouw
gj toekomt in die kringen der maatschappij, welke wij
F thans de ,,toongevende" zouden noemen, legt hij eenige
aarzel·ing aan den dag. Het is alsof hij vreest zijne
, meening uit te spreken, maar hij overwint dien schroom,
en ontwikkelt stoutmoedig zijne denkbeelden. ,,De
vrouwen zullen met de mannen samenwerken in alle
ä zaken betreffende den oorlog en het welzijn van den
gx Staat, zonder zich om iets anders te bekommeren."
j Na dit beginsel vastgesteld te hebben, komt Plato
[ tot het volgende besluit, dat er de natuurlijke con-
sequentie van is. .,,Aangezien wij van de vrouwen
*0P dezelfde diensten eischen als van de mannen, zoo
moeten wij haar een gelijke opvoeding geven."
Q En dan de zorgen der huishouding, en de eerste
.i opvoeding der kinderen? Dit is geen bezwaar voor
den wijsgeer, want hij schaft het bijzonder eigendom
af, heft daarmede het huishouden op, ontbindt het
Qi gezin, en ontslaat de moeders van de zorg voor hare
gl kinderen. De burgers en burgeressen zullen op alge-
f meene kosten gehuisvest, gekleed en gevoed worden.
ë Huwelijken zullen slechts tijdelijke verbintenissen
j wezen onder toezicht van de overheid, waarbij men
dezelfde voorschriften moet in acht nemen, als bij de
l veredeling van het ras der honden of paarden in ge-
j bruik zijn. Men zal zorgen, dat deze vereenigingen
[ niet anders gesloten worden dan tusschen personen