HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 46

JPEG (Deze pagina), 526.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

.
IV.
De Staatkunde.
l
I
,,Men heeft goed gehandeld door de vrouw buiten
staatkundige en burgerlijke bemoeiingen te sluiten: L
niets is meer in strijd met haar natuurlijke roeping l
dan zich tot mededingster van den man op te werpen." l
Deze woorden werden gesproken door een vrouw, en E
door niemand minder dan door Mmè de Stael. lm
Andere vrouwen van naam hebben dezelfde gevoe­ F;
lens gekoesterd. Men noemt de namen van Mmë Roland J
en van George Sand onder degenen, die zich verklaard '
hebben tegen een gelijke deelneming der beide seksen
aan de openbare aangelegenheden. De laatste heeft lj
meer dan eens duidelijk en onbewimpeld als hare .
meening uitgesproken, dat eene vrouw geene betrek- {
kingen bekleeden moet, die in strijd zouden kunnen
wezen met hare natuurlijke bestemming. En eindelijk, {
een der voorstanders van de toelating van vrouwen
tot staatkundige betrekkingen heeft mij eens met be-
wonderenswaardige eerlijkheid verklaard: Alle ver-
standige vrouwen, aan wie ik mijne inzichten mede- l
deelde, hebben er den spot mee gedreven." [